Na čom pracuje Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch?

13.04.2021

12. apríla 2021 sa konalo v poradí siedme rokovanie Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch. Členovia Sektorovej rady sa „už tradične“ stretli online, prostredníctvom MS Teams.

Aktualizácia sektorových stratégií

Hlavnou témou rokovania bola aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Členovia Sektorovej rady na tejto úlohe usilovne pracujú od marca 2021. V tomto dokumente sa zástupcovia zamestnávateľov a zamestnávateľských združení snažia zadefinovať svoje požiadavky na budúcu pracovnú silu. Na rokovaní sa diskutovalo o jednotlivých častiach stratégie, členom sa rozdelili úlohy v rámci analytickej časti. V najbližších dňoch sa budú spracovávať analýzy ľudských zdrojov v sektore v rámci SWOT a PESTLE analýz.

Inovácie v sektore

Ďalšou dôležitou témou rokovania boli inovačné trendy. Sektorová rada pracuje na identifikácii a sumarizácii najdôležitejších inovačných trendov, ktoré majú, resp. budú mať vplyv na ľudské zdroje v sektore. Z navrhnutých inovácií vytvoria inovačnú databázu prepojenú na národné štandardy zamestnaní garantované Sektorovou radou. Z nej bude možné dozvedieť sa, v akej miere budú zamestnania inováciami ovplyvnené a aké nové vedomosti a zručnosti sa budú pri ich výkone vyžadovať.

Závery

Na záver rokovania sa Sektorová rada predbežne dohodla, že nasledujúce rokovanie by sa mohlo konať v auguste 2021. Dovtedy budú členovia Sektorovej rady pracovať na všetkých zadefinovaných úlohách a v prípade potreby sa stretávať na krátkych pracovných online stretnutiach.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.