Chýbajúca kvalifikovaná pracovná sila v sektore obchodu a cestovného ruchu

23.06.2022

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch (ďalej len „Sektorová rada“) sa stretla na 10. rokovaní 15. júna 2022 v Hoteli Apollo v Bratislave. Po viac ako dvoch rokoch sa rokovanie Sektorovej rady uskutočnilo prezenčnou formou. Rokovania sa zúčastnilo 14 členov (z 23), tajomníčka Sektorovej rady, projektová manažérka SRI a ďalší dvaja zástupcovia TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Projektové témy

Na úvod predstavila tajomníčka Sektorovej rady program rokovania. Členovia boli informovaní o aktuálnych projektových aktivitách. Dôležitými témami boli implementácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorových rád a ranking poskytovateľov vzdelávania. Počas prezentácie tajomníčka vyhodnotila aj proces tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní. V najbližšom období bude v rámci tejto témy dôležité venovať sa problematike inovácií. Členovia Sektorovej rady dostali taktiež možnosť navrhnúť dôležité sektorové témy, ktoré by sa moli odprezentovať na regionálnych tlačových besedách.

Ako to vyzerá v cestovnom ruchu?

Počas rokovania odznela informácia o návrhu na úpravu, redukciu štruktúry učebných a študijných odborov v skupine odborov 62 Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II.

Zároveň predseda Sektorovej rady popísal aktuálnu situáciu v cestovnom ruchu na Slovensku. Zásadným spôsobom sa zmenilo spotrebiteľské správanie aj pracovný trh. V rámci pracovného trhu je problém s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. Badať ich veľký nezáujem vrátiť sa do sektora, zamestnanci radšej hľadajú uplatnenie v iných oblastiach, kde majú väčšie istoty. Minulé leto sektor zachránili sezónni zamestnanci (brigádnici, študenti), čo sa očakáva aj tento rok.

Letná sezóna sa aktuálne prognózuje len ťažko. Ľudia si nechávajú rezervácie na poslednú chvíľu, kdežto pred pandémiou sa robili týždňové rezervácie v predstihu a letná sezóna sa dala predpovedať na 80 % už v apríli. Túto sezónu sa však očakáva, že by na Slovensko mohlo prísť viac zahraničných návštevníkov ako minulý rok, poväčšine z okolitých krajín.

Situácia v obchode

V sektore obchodu neboli problémy počas pandémie až také markantné. Boli skôr prevádzkového typu, sektor bojoval s výpadkami zamestnancov, prevádzky sa snažili neohroziť svoj chod. Podobne, ako v cestovnom ruchu, aj v obchode je však stále pretrvávajúci problém s nedostatkom kvalifikovaného personálu.

Jedným z riešení môže byť aj duálne vzdelávanie. Spoločnosť CBA Verex, a.s., ktorú v Sektorovej rade zastupuje p. Jakub Frackowiak, spustila pred štyrmi rokmi duálne vzdelávanie v odbore Obchodný pracovník. Tento rok majú prvých šesť absolventov, z ktorých traja už majú so spoločnosťou podpísanú pracovnú zmluvu a dvaja uvažujú o pokračovaní na vysokú školu. Ďalším z riešení, nielen v rámci obchodu, ale aj cestovného ruchu, by teoreticky mohla byť pracovná sila z tretích krajín. Tu však nastáva problém, nakoľko pre prácu v sektore je potrebné hygienické minimum (získava sa absolvovaním príslušných odborov SOŠ, resp. skúškami na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva) a zdravotný preukaz, ktorý vydáva obvodný lekár.

Záver

závere rokovania sa členovia Sektorovej rady dohodli, že nasledujúce rokovanie by sa mohlo uskutočniť 12. – 13. októbra 2022 na strednom Slovensku. Na bližších detailoch sa tajomníčka Sektorovej rady dohodne s členmi operatívne.

Aktivity boli realizované v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.