Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Posúdenie kvality poskytovateľov vzdelávania v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch

05.09.2022

Jedným z kľúčových cieľov Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch (ďalej len „Sektorová rada“) je napomáhať zlepšovaniu kvality vzdelávacej sústavy ako rozhodujúcemu aspektu prípravy kvalifikovaných ľudských zdrojov v sektore. Okrem definovania potrieb trhu práce a formulovania objednávky zamestnávateľov smerom k vzdelávacím inštitúciám je v záujme Sektorovej rady vytvárať podmienky na sprehľadnenie a objektíve posúdenie kvality jednotlivých poskytovateľov vzdelávania.

Ranking poskytovateľov vzdelávania sa naprieč sektorovými radami začal realizovať už v roku 2020. Iniciatíva vzišla z podnetov zamestnávateľov, ktorí majú záujem pracovať so systémom hodnotenia kvality absolventov a ich uplatnením v praxi. V začiatkoch sa riešila najmä otázka kritérií a formy hodnotenia vzdelávacích inštitúcií. Následne si každá sektorová rada vygenerovala stredné a vysoké školy a prislúchajúce učebné/študijné odbory, resp. študijné programy relevantné pre daný sektor. Ďalším krokom bola príprava dotazníka na priradenie váh k hodnoteným kritériám. Odborníci zo sektorových rád tak prostredníctvom online dotazníka porovnávali dôležitosť kritérií z pohľadu ich potrieb.

Ako najdôležitejšia pre členov Sektorovej rady sa naprieč celým dotazníkom v rámci stredných škôl ukázala práca v odbore vzdelania. Naopak najmenej dôležité sa ukázalo pokračovanie na VŠ. V rámci vysokých škôl sa ako najdôležitejšia ukázala miera nezamestnanosti 12 mesiacov od ukončenia štúdia. Za najmenej dôležitý ukazovateľ bol označený počet žiakov na učiteľa.

Po identifikácii kľúčových stredných a vysokých škôl, vyhodnotení kritéria uplatniteľnosti absolventov a v rámci neho určených váh jednotlivých čiastkových ukazovateľov, dostali členovia Sektorovej rady prvotný rebríček sektorových škôl. Následne predložili svoje pripomienky, na základe čoho prebehli práce na opakovanom prepočte výsledkov rankingu za jednotlivé sektorové rady.

Výsledok aktivity

Výstupom aktivity je interaktívny nástroj na porovnávanie výsledkov podľa zadaných kritérií užívateľa. Do hodnotenia vstupujú ukazovatele mzdy, nezamestnanosť, práca v odbore, pokračovanie na VŠ, výučba a výsledky, záujem o výučbu a štúdium.

V nástroji je možné porovnávať výsledky podľa:

  • kraja sídla školy (s cieľom minimalizovať vplyv regiónu napríklad na kritérium miezd),
  • absolventov v rámci celej školy, prípadne absolventov za vybraný stupeň vzdelania (učebné odbory, študijné odbory, študijné programy, atď.),
  • vlastných váh kritérií podľa preferencií užívateľa (finálny nástroj umožňuje užívateľovi zvoliť vlastné váhy pri všetkých porovnávaných kritériách).

Konečným cieľom tejto aktivity bolo zverejniť výsledky v rámci jednotného rebríčka škôl, ktorý by slúžil nielen členom Sektorovej rady, ale aj verejnosti – napr. rodičom pri výbere školy pre dieťa, zamestnávateľom, školám. V priebehu realizácie aktivity sa zohľadnilo, že kritériá hodnotenia sú veľmi špecificky vyprofilované a nezohľadňujú komplexne vzdelávacie inštitúcie, celkovú kvalitu vzdelávacieho procesu. Hodnotenie je primárne zamerané na vyhodnotenie uplatniteľnosti absolventov v sektore. Nakoľko zámerom aktivity je vyzdvihnúť sektorovo najrelevantnejšie školy (nie hodnotiť, ktorá škola je „dobrá“ a ktorá „zlá“), bude dôležité v rámci tejto problematiky absolvovať ďalšie diskusie.  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.