Do tretice všetko dobré – energetici sa opäť zišli v online priestore

01.12.2020

Šieste rokovanie Sektorovej rady pre energetiku sa uskutočnilo prvého decembra 2020. Energetici tak odštartovali záverečný mesiac tohto náročného roka posledným rokovaním v tomto roku. Celkovo sa kvôli pandémii vírusu COVID – 19 stretli tento rok  prostredníctvom online platforiem už po tretíkrát, a tak sa ich želanie, stretnúť sa osobne, presúva na rok 2021.

Rokovanie už v réžii nového tajomníka

Úvodom rokovania sa tradične všetkým prihovoril predseda Sektorovej rady Vladimír Tonka, ktorý ďalej odovzdal slovo tajomníkovi Michalovi Kittovi, ktorý viedol rokovanie po prvýkrát. Pozitívnou správou je, že v období medzi piatym a šiestym rokovaním, nedošlo k žiadnym personálnym a ani inštitucionálnym zmenám. To znamená, že členom slúžilo zdravie veľmi dobre a spoločne si želáme aby to vydržalo aj budúcich obdobiach. Po vyhodnotení úloh z predchádzajúceho obdobia sa členovia pustili do prerokovania hlavných tém šiesteho rokovania.

Aktualizovanie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov

Tejto téme sa podrobnejšie venovala tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Lednárová – Dítětová, ktorá predstavila plánovaný harmonogram aktualizácie sektorovej stratégie na rok 2021, a taktiež zhodnotila pozitíva a nedostatky prvej verzie tohto dokumentu. Podľa hodnotiteľov z externého prostredia patrila sektorová stratégia vytvorená členmi Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu medzi kvalitne spracované stratégie. Plán aktualizácie sektorovej stratégie sa začína už v januári 2021, kedy dôjde k školeniu tajomníkov a jednotlivých členov sektorových rád.

Ako hodnotiť vzdelávacie inštitúcie?

Proces hodnotenia všetkých vzdelávacích inštitúcií je dôležitým krokom pri uľahčení výberu záujemcov o vzdelanie na území Slovenskej republiky. Kvalita vzdelávania na Slovensku nenapreduje tempom podobným v zahraničí. Preto dochádza k odlevu študentov a záujemcov o vzdelanie do cudzích krajín, čo ďalej prispieva ku kvalitatívnemu odlíšeniu vzdelania na Slovensku oproti ostatným krajinám.

Členovia Sektorovej rady sa na šiestom rokovaní sústredili na otázky formy, kritérií, a spôsobov hodnotenia vzdelávacích inštitúcií. Zaujímavou bola najmä myšlienka hodnotiť inštitúcie prostredníctvom špecializovanej hodnotiacej komisie spolu s autoevalváciou samotnej inštitúcie prostredníctvom vyplnenia dotazníka.

Moderné a úspešné Slovensko

Ďalším bodom rokovania bolo vytvorenie návrhov a pripomienok Sektorovej rady k dokumentu Moderné a úspešné Slovensko, ktorý predstavilo Ministerstvo financií SR, a ktorý predstavuje tzv. „reformné meníčko“ plánovaných zmien. Dokument prezentuje základné problémy Slovenska v ôsmich rôznych oblastiach a aj to, ako chceme tieto problémy napraviť. Členovia Sektorovej rady sa zhodli najmä na absencií ekonomických dopadov všetkých opatrení v dokumente a taktiež zdôraznili dôležitosť odstránenia byrokratických prekážok pri čerpaní peňazí z Európskej únie.

Záverom rokovania sa členovia zhodli na dátume už siedmeho rokovania, ktoré sa uskutoční 23. marca 2021. Naďalej pevne dúfame, že pôjde už o osobné stretnutie členov a online priestor bude využitý pre členov, ktorý sa osobne nemôžu zúčastniť.

« domov

Predchádzajúce články:

Energetici rokovali opäť online formou

Ťažká doba aj pre energetiku

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu

Rokovanie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.