Ktoré školy poskytujú najlepších energetikov pre trh práce?

02.08.2022

Ako je možné efektívne rozlíšiť vzdelávacie inštitúcie, ktorých absolventi  môžu pomôcť zabezpečiť konkurencieschopnosť pre svoje podniky, vytvárajú vysokú pridanú hodnotu, a od ktorých by sa iné vzdelávacie inštitúcie mohli inšpirovať? Do ktorej školy mám umiestniť svoje dieťa, ak mu chcem vytvoriť podmienky pre priaznivú budúcnosť? A kto by sa v tejto súvislosti mohol realizovať ako hodnotiteľ?

Odpoveďami na tieto otázky sa zaoberal Realizačný tím Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike (ďalej len „NP SRI“) v spolupráci so všetkými 24 sektorovými radami. Sektorové rady, ako nezávislé profesijné združenia odborníkov, reprezentujúce monitorovanie potrieb trhu práce v príslušných sektoroch národného hospodárstva, sú totiž zložené prevažne zo zástupcov zamestnávateľov. Kto by teda dokázal hodnotiť vzdelávacie inštitúcie lepšie ako tí, ktorí zamestnávajú ich absolventov?

Ranking poskytovateľov vzdelávania

Aktivita s názvom ”Ranking poskytovateľov vzdelávania” sa začala realizovať už v roku 2020. Realizačný tím SRI vtedy predstavil túto iniciatívu sektorovým radám na ich piatom rokovaní. Riešila sa vtedy najmä otázka kritérií a formy hodnotenia vzdelávacích inštitúcií. Členovia sektorových rád vtedy vyzdvihli dôležitosť kritérií ako sú: mzdy, nezamestnanosť, záujem o štúdium na danej inštitúcii, či zamestnanosť v odbore štúdia absolventov. Toto kritérium sa ukázalo ako jedno z kľúčových najmä pre Sektorovú radu pre energetiku, plyn a elektrinu.

Následne si každá sektorová rada vygenerovala množinu stredných a vysokých škôl a prislúchajúcich učebných / študijných odborov, resp. študijných programov. Členovia sektorových rád sa vyjadrovali k tomu, či chcú danú školu a vyučovací odbor či program hodnotiť, a či je pre ich sektor relevantný. Dôležitým míľnikom v tejto aktivite bolo upozornenie na adekvátne porovnávanie učebných a študijných odborov a študijných programov. Učebné a študijné odbory sa totiž zameriavajú na inú prípravu absolventov – či do výrobného prostredia, alebo na ďalšie štúdium. Rovnako pri vysokých školách, porovnávať bakalársky stupeň vzdelania s inžinierskym je bezpredmetné.

Ďalší krok bola príprava dotazníka na priradenie váh hodnoteným kritériám. Každý sektor má totiž svoje špecifiká, a podľa toho aj pristupuje k hodnoteniu. Pre technické odvetvia je dôležité najmä uplatnenie absolventov v sektore, zatiaľ čo pre iné je to najmä mzda alebo miera nezamestnanosti. Odborníci zo sektorových rád tak prostredníctvom online dotazníka porovnávali dôležitosť kritérií z  pohľadu ich potrieb, čo umožnilo ďalší progres.

Porovnať výsledky si môže každý

Výsledkom takmer dvojročnej snahy Realizačného tímu SRI je interaktívny nástroj na porovnávanie výsledkov podľa zadaných kritérií užívateľa. V nástroji je možné zadať porovnanie výsledkov podľa:

 • kraja sídla školy (s cieľom minimalizovať vplyv regiónu napríklad na kritérium miezd),
 • absolventov za celú školu, prípadne absolventov za vybraný stupeň vzdelania (učebné odbory, študijné odbory, študijné programy, atď.),
 • vlastných váh kritérií podľa preferencií užívateľa (finálny nástroj umožňuje užívateľovi zvoliť vlastné váhy pri všetkých porovnávaných kritériách).

Nástroj nájde svoje využitie u širokého spektra ľudí, ako sú najmä personálni manažéri, zriaďovatelia škôl či štatutári škôl, výchovní a kariérni poradcovia. Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu vidí jeho prínos najmä v súvislosti so skvalitňovaním odborného vzdelávania a prípravy, ktoré je nevyhnutné v súvislosti s prípravou ľudských zdrojov na Priemysel 4.0 a ich uplatnením na trhu práce.

Keď energetik, tak z týchto škôl!

Najlepšie stredné školy za Sektor energetika, plyn a elektrina (pri vybratí váh kritérií: 33 % mzdy, 33 % nezamestnanosť, 33 % práca v odbore) sú:

 • SOŠ, I. Krasku 491, Púchov,
 • SOŠ technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače,
 • SPŠ strojnícka a elektrotechnická, Fraňa Krála 20, Nitra,
 • SOŠ strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica,
 • Spojená škola, Štúrova 848, Detva.

Najlepšie vysoké školy na Slovensku (taktiež podľa kritérií mzdy, nezamestnanosť a práca v odbore (váhy 33 %, 33 %, 33 %) sú podľa nástroja:

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta elektrotechniky a informatiky,
 • Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika  – Vojenská fakulta,
 • Technická univerzita vo Zvolene – Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky,
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Prírodovedecká fakulta,
 • Technická univerzita v Košiciach – Fakulta elektrotechniky a informatiky.

Členovia Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu vyjadrili názor, že zverejňovanie výsledkov aktivity Ranking poskytovateľov vzdelávania aj pre širokú verejnosť by malo pozitívny vplyv na zlepšenie efektivity vzdelávacieho systému. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.