Zástupcovia kľúčového sektora národného hospodárstva sa stretli na siedmom rokovaní Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu

21.04.2021

V utorok, 20. apríla 2021, sa uskutočnilo v poradí už siedme rokovanie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu (ďalej len „Sektorová rada“) a celkovo štvrté rokovanie, ktoré prebiehalo online formou prostredníctvom platformy MS Teams. Na úvod rokovania privítali členov predseda Sektorovej rady Vladimír Tonka a garant Sektorovej rady Daniel Širhal a zároveň im poďakovali za aktívny prístup a kvalitnú prácu počas dlhšieho obdobia medzi šiestym a siedmym rokovaním Sektorovej rady.

Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia          

Po úvode rokovania tajomník Sektorovej rady Michal Kitta vyhodnotil plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia. Medzi hlavné úlohy Sektorovej rady patrili revízia a tvorba národných štandardov zamestnaní, výber škôl a odborov v rámci aktivity rankingu vzdelávacích inštitúcií, a aktualizácia sektorovej stratégie v sektore energetika, plyn a elektrina. Je nutné poznamenať, že Sektorová rada zobrala plnenie svojich záväzkov vážne a že je plnohodnotným partnerom ďalším sektorovým radám v rámci národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR.

Hodnotenie vzdelávacích inštitúcií

Záujem súčasnej mladej generácie o štúdium technických smerov výrazne poklesol a, bohužiaľ, je na tom podobne aj kvalita vzdelávania v týchto smeroch na Slovensku. Hodnotenie slovenských vzdelávacích inštitúcií teda Sektorová rada vníma ako dôležitý krok pri zlepšovaní nášho školstva, ktoré sa dnes nepribližuje ani európskemu priemeru. Ako jednoznačne najdôležitejšie kritérium, podľa ktorého bude hodnotenie prebiehať je uplatniteľnosť absolventov daného hodnoteného odboru. Sektorová rada uzavrela finálny zoznam hodnotených stredných a vysokých škôl na Slovensku, s celkovým počtom 177.

Ako zabezpečiť kvalitné ľudské zdroje v sektore v budúcnosti?

Členovia Sektorovej rady sa momentálne snažia odpovedať na túto otázku v rámci aktualizácie sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Globálne trendy ako digitalizácia, automatizácia, nárast podielu obnoviteľných zdrojov energie a iné, podstatne ovplyvnia výkon na pracovných pozíciách v energetike. V rámci zachovania konkurencieschopnosti Slovenska v oblasti ľudských zdrojov v budúcnosti je nutné tieto inovačné zmeny včas identifikovať a taktiež aplikovať do vzdelávacieho procesu. Členovia Sektorovej rady na rokovaní odsúhlasili plánovaný postup aktualizácie sektorovej stratégie, a prisľúbili aj naďalej aktívny prístup pri jej realizácii.

Štyrikrát a dosť!

Počas rušného a nepokojného času pandémie COVID-19, kedy nebolo dovolené zhromažďovanie ľudí, bolo toto rokovanie pre členov Sektorovej rady už po štvrtýkrát online formou. Nasledujúce rokovanie bolo naplánované na 7. októbra 2021 a vzhľadom na utíchajúcu krízovú situáciu všetci dúfajú v osobné stretnutie, ktorého pridaná hodnota je niekoľkonásobne väčšia.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.