Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Digitálna transformácia sektora energetiky a plynu

26.01.2022

S cieľom identifikácie vplyvov digitálnej transformácie na hospodárstvo SR vytvoril autorský kolektív Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR v spolupráci so spoločnosťou TREXIMA Bratislava dokument s názvom Identifikácia dopadov digitálnej transformácie na hospodárstvo SR a jednotlivé odvetvia. Výsledky analýz z tohto dokumentu boli prezentované na deviatom rokovaní Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v roku SR (ďalej len „SRI“). Projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Podiel IKT zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v sektore Energetika bol v roku 2020 až 5,77 %-ný. Sektor je tak na celkovom treťom mieste spomedzi všetkých odvetví národného hospodárstva, čo sa počtu IKT zamestnancov týka. Zaujímavé je tiež porovnanie miezd IT zamestnancov pracujúcich v sektore energetiky oproti IT zamestnancom pracujúcich v iných odvetviach. IT zamestnanci v energetike zarábajú viac takmer na všetkých pracovných pozíciách. Rozdiely v odmeňovaní sú pritom v stovkách EUR. Do budúcnosti sa zároveň predpokladá zvýšenie počtu týchto pracovníkov v sektore Energetika, plyn a elektrina.

Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore Energetika, plyn a elektrina          

Ďalšou témou deviateho rokovania Sektorovej rady bolo postupné realizovanie opatrení, popísaných v Sektorovej stratégii rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030 (ďalej “Stratégia”). Experti – členovia Sektorovej rady vypracovali v roku 2021 jedinečný strategický dokument, analyzujúci aktuálnu situáciu na trhu práce vo vzťahu k nastupujúcim inováciám a technologickým trendom v sektore, prepojených s rozvojom ľudských zdrojov a konkrétnych, v budúcnosti vytvorených pracovných pozícií v energetike a plynárenstve. Stratégia sa sústreďuje na definovanie inovácií, ktoré majú a budú mať vplyv na vyžadované odborné vedomosti a zručnosti pracovníkov.

Súčasťou dokumentu je aj návrh opatrení, dôležitých pri transformácii vzdelávacieho systému, adekvátne reagujúceho na potreby trhu práce a pripravujúceho vzdelaných kvalifikovaných absolventov. Od terajších, ale aj budúcich pracovníkov v sektore sa vyžaduje lepšia digitálna gramotnosť a väčšie jazykové znalosti. Keďže sektor Energetika zabezpečuje kritickú infraštruktúru štátu,  pre jej plynulé a bezpečné prevádzkovanie sú a stále budú nevyhnutní vysokokvalifikovaní pracovníci – na potreby ich prípravy a prehlbovania ich kvalifikácie sa zameriava aplikačná časť Stratégie.

Sektorové partnerstvá v energetike a plynárenstve

Na úspešné implementovanie sektorových opatrení boli členovia Sektorovej rady požiadaní, aby navrhli nové sektorové partnerstvá, pozostávajúce z organizácií, ako sú sociálni partneri, zamestnávatelia s inovatívnymi riešeniami, vzdelávacie inštitúcie na všetkých stupňoch vzdelania, ministerstvá a ich pridružené organizácie, a iné. Touto úlohou sa budú experti zaoberať v najbližšom období a taktiež aj na desiatom rokovaní Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu, ktoré je naplánované na 25. mája 2022. Do tohto obdobia sa už plánuje realizácia prvých sektorových opatrení, a rokovanie teda poskytne výbornú príležitosť na prediskutovanie konkrétnych problémov pri ich vykonávaní.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.