Európsky projekt WATT ELSE pokračoval v Rumunsku

16.08.2021

Erasmus+ projekt WATT ELSE, ktorý sa sústreďuje na európsky sektor energetiky a jeho transformáciu v súvislosti so štvrtou priemyselnou revolúciou, pokračoval pracovným stretnutím, ktoré sa uskutočnilo koncom júla 2021 v Jasy v Rumunsku. Účastníkom projektu, medzi ktorých patrí aj TREXIMA Bratislava, spol. s r. o., a taktiež aj zástupcovia z európskych krajín ako Francúzsko, Švédsko, Grécko, Španielsko, Taliansko a Rumunsko, bolo umožnené osobné stretnutie po viac ako roku a pol „práce z domu“. Doteraz posledné pracovné stretnutie aktérov na projekte sa totiž uskutočnilo v januári 2020 v Bratislave. Z uvedených krajín bola zostavená pracovná skupina pozostávajúca z predstaviteľov vzdelávacích inštitúcií, orgánov trhu práce, školských inšpektorátov, a v neposlednom rade aj zo Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu.

Transformácia energetiky a ciele projektu

V súvislosti s budúcnosťou a inteligentným priemyslom bude sektor energetiky na celom svete čeliť transformácii, ktorá sa bude orientovať najmä na udržateľnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Táto zmena v samotnej podstate sektora bude okrem iného vyžadovať prispôsobenie sa pracovníkov v sektore na nové postupy a procesy pri vykonávaní pracovných činností. Hlavným cieľom projektu je výmena prvkov dobrej praxe medzi zúčastnenými krajinami pri príprave budúcich ľudských zdrojov na prácu energetikov, a taktiež vytváranie možných budúcich zahraničných partnerstiev medzi zúčastnenými jednotlivcami a inštitúciami. V súvislosti s ešte stále prebiehajúcou pandémiou je teda spolupráca krajín Európy v tomto smere a osobné stretnutie partnerov po relatívne dlhej dobe určite vítaným javom.

Ako prebieha inšpekcia škôl v Rumunsku?

Program pracovného stretnutia prebiehal v priestoroch Školského inšpektorátu v Jasy, ktorý ako významný partner na projekte privítal ostatných zúčastnených a predstavil im svoju činnosť. Inšpektorát hodnotí a kontroluje vzdelávací proces v municípiu Jasy na všetkých stupňoch vzdelávania až po vysoké školy, to znamená žiakov a pedagógov vo viac ako 200 školách. Pod inšpektorát patrí celkovo 33 inšpektorov, z ktorých má každý pridelený vyučovací predmet, ktorý hodnotí. Za školský rok 2019/2020 prebehla kontrola viac ako 8 tisíc vyučujúcich a 125 tisíc žiakov. Jedným z čiastkových cieľov celého projektu je snaha o zodpovedanie otázky ako mladých ľudí prilákať k štúdiu technických vied, špeciálne energetiky. Inšpektorát je preto príkladným partnerom na takýto projekt aj z dôvodu veľkého dosahu na mladé, rozvíjajúce sa mysle študentov.

Pokračovanie projektu je stále neisté

Svetová pandémia neumožnila osobné stretnutia v rámci projektu počas rok a pol dlhého obdobia. Situácia počas leta 2021 sa síce zlepšila, avšak hrozba narastajúceho počtu pozitívnych prípadov sa so skončením teplých mesiacov stáva čoraz reálnejšia. V harmonograme projektu stále ostáva päť obdobných pracovných stretnutí v krajinách Francúzsko, Švédsko, Taliansko, Grécko a Španielsko, ktoré bude potrebné realizovať do apríla 2022 kedy projekt oficiálne končí. Význam projektu netreba podceňovať – úspešná budúcnosť energetického sektora je hlavným predpokladom pre ďalší rozvoj nášho spoločenstva. Energetika je v tomto ponímaní absolútne kľúčová.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.