Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ako si poradila Sektorová rada s projektovými aktivitami?

27.10.2022

Dňa 13. októbra 2022 sa uskutočnilo záverečné rokovanie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike. Členovia Sektorovej rady sa takmer po troch rokoch osobne stretli za jedným stolom a diskutovali.

Oficiálne 11. rokovanie prebiehalo podľa určeného programu, ktorý bol zameraný na sumarizáciu aktivít a vyhodnotenie fungovania činnosti Sektorovej rady počas projektového obdobia od apríla 2019 – do decembra 2022.

 Vyhodnotenie projektových aktivít za Sektorovú radu

Keďže išlo o posledné rokovanie, tajomníčka zbilancovala najdôležitejšie témy a zrealizované aktivity a ich výsledky prierezovo počas celého projektového obdobia, a to:

Predpoklad výkonu viazanej/remeselnej živnosti pri garantovaných NŠZ

V rámci rokovania bola zo strany tajomníčky Sektorovej rady otvorená diskusia v oblasti prepojenia garantovaných NŠZ s predpokladom výkonu viazanej/remeselnej živnosti. Z celkového počtu 79 garantovaných NŠZ bol pri troch identifikovaný predpoklad výkonu činnosti na viazanú živnosť.

V rámci diskusie sa členovia Sektorovej rady zhodli, že výkon dvoch zamestnaní (Elektromontér trakčnej siete; Elektromontér elektroenergetických zariadení a systémov) neodporúčajú, aby mohol byť vykonávaný prostredníctvom viazanej živnosti, aj vzhľadom na novelizáciu zákona o živnostenskom podnikaní, účinnú od 1. októbra 2022. Pri NŠZ „Energetický audítor“ tento predpoklad navrhujú ponechať, nakoľko je adekvátny pre výkon daného zamestnania.

Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady

Jedným z bodov rokovania bolo odprezentovanie vybraných výsledkov „Hodnotenia funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady“. Okrem iného z výsledkov bolo možné konštatovať, že činnosť Sektorovej rady je pridanou hodnotou pri riešení potrieb získavania ľudských zdrojov pre zamestnávateľov v sektore.

Budúcnosť Sektorovej rady

Tajomníčka Aliancie sektorových rád informovala členov o zrealizovaných aktivitách s cieľom zabezpečenia ďalšieho fungovania sektorových rád.

Veľkým prínosom rokovania bola aj jej prezentácia na tému „Trh práce 2030+ Hrozba alebo príležitosť?“

Záver

Na záver rokovania členovia zhodnotili ďalšie smerovanie aktivít Sektorovej rady, hlavne v oblasti prepojenia trhu práce so vzdelávacím systémom. Za veľmi dôležité pokladajú nadväzovanie ďalších sektorových spoluprác medzi zamestnávateľmi, strednými a vysokými školami. V neposlednom rade členovia vidia potrebu upriamiť pozornosť na propagáciu projektových výsledkov. Taktiež vyjadrili záujem podieľať sa na splnení navrhnutých opatrení, uvedených v Sektorovej stratégii rozvoja ľudských zdrojov.

Aktivity sa realizovali v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“, v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.