Vodík v plynárenskej distribučnej sústave

25.05.2022

Na desiatom rokovaní Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu (ďalej len „Sektorová rada“) vystúpil člen Sektorovej rady Ing. Radovan Illith, PhD, ktorý predstavil zámery a ciele spoločnosti SPP – distribúcia, a. s. v súvislosti so zavádzaním vodíka do distribučnej sústavy.  

Spoločnosť sa v rámci projektu H2PILOT pokúsi o vôbec prvé vstrekovanie vodíka do distribučnej sústavy na Slovensku. Podľa plánov sa tak udeje v priebehu júna 2022 v obci Blatná na Ostrove. Pomer primiešavania vodíka bude údajne na úrovni 10 %. Tento „test v teréne“ prebehne po približne troch rokoch príprav spoločnosti. Úspech tohto projektu by znamenal výrazný posun k umožneniu distribúcie zmesi plynov s bezpečným podielom vodíka v celej Slovenskej republike. Okrem dekarbonizácie spotreby plynu by to taktiež prispelo k rozvoju slovenského vodíkového hospodárstva, kde rozvinutá plynárenská sieť bude prepájať drobných, či väčších výrobcov vodíka s odberateľmi. 

Implementácia Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore energetika, plyn a elektrina 

Súčasťou desiateho rokovania bolo taktiež informovanie členov Sektorovej rady o snahách Realizačného tímu SRI implementovať sektorové opatrenia a aktivity, ktoré boli počas predchádzajúceho roka definované v Stratégii rozvoja ľudských zdrojov v sektore energetika, plyn a elektrina (ďalej len „SSRĽZ“). Realizačný tím SRI počas predchádzajúcich týždňov organizoval rokovania na ministerstvách SR a taktiež organizáciách patriacich pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Cieľom týchto rokovaní bolo nielen predstavenie zámerov projektu SRI, a  24 sektorových stratégií, ale najmä snaha o zabezpečenie realizácie  aktivít, určených v jednotlivých opatreniach. Tie boli v rámci SSRĽZ zadefinované tak, aby v rámci sektorov národného hospodárstva pripravili do roku 2030 adekvátne vzdelané a konkurencieschopné ľudské zdroje v Slovenskej republike.  

Prezentácia činností Sektorovej rady 

V rámci rokovania tajomník Sektorovej rady predstavil príležitosť usporiadať tlačovú besedu s cieľom ďalšej prezentácie dôležitosti sektorových opatrení SSRĽZ. Miesto realizácie besedy by pritom malo byť v regióne mimo Bratislavy. Návrh usporiadať tlačové besedy bol prednesený na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky v apríli 2022. V rámci Sektorovej rady by tak išlo o príležitosť prezentovať dôležité sektorové témy, ako sú napríklad motivácia zamestnávateľov priamo sa podieľať na vzdelávaní prostredníctvom duálneho vzdelávania, alebo vo všeobecnosti popularizovať technické odbory pre rodičov a mládež. Členovia Sektorovej rady tak boli poverení úlohou navrhnúť tému, aktérov a miesto realizácie tlačovej besedy v budúcich obdobiach.  

Harmonogram takmer kompletný  

Tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) patrí medzi hlavné úlohy Sektorovej rady v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike (ďalej len „SRI“). Tajomník Sektorovej rady zhrnul prácu za posledné obdobie, kedy sa podarilo revidovať, resp. vytvoriť NŠZ najmä v pôsobnosti jadrovej energetiky na Slovensku. Zaslúžili sa o to najmä nové členky Sektorovej rady zo spoločností Slovenské elektrárne, a. s., a taktiež VUJE, a. s.. Sektorovej rade chýbalo na úspešné naplnenie harmonogramu v čase konania desiateho rokovania iba 15 NŠZ, ktoré v tom čase však boli už spracované a pripomienkované. Aktivita členov na projekte bola taktiež vyzdvihnutá predsedom a garantom Sektorovej rady.  

Na záver rokovania sa členovia Sektorovej rady dohodli na dátume realizácie posledného (aspoň v rámci projektu SRI), jedenásteho rokovania. To sa uskutoční osobnou formou dňa 28. septembra 2022. Do tohto termínu však ostáva dokončiť mnoho aktivít, ako napríklad priradenie inovácií v NŠZ, v ktorých sa tak ešte neudialo (dátum ich spracovania bol pred dátumom implementácie inovácií v NŠZ), realizácia spomínanej tlačovej besedy, a taktiež naďalej reprezentovať názory najväčších zamestnávateľov v sektore energetika na Slovensku.

Aktivity boli realizované v rámci Národného projektu  „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.