Možnosti hodnotenia vzdelávacích inštitúcií v chemickom a farmaceutickom sektore

24.08.2022

Jednou z kľúčových tém, ktorou sa zaoberali členovia Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu počas spolupráce na Národnom projekte Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce do roku 2030 (ďalej len „NP SRI“) pod gesciou MPSVR SR,  bol aj ranking poskytovateľov vzdelávania. 

Zamestnávatelia, ale aj samotné školy sa dlhodobo zaoberajú možnosťami, ako hodnotiť vzdelávacie inštitúcie. Vytvorenie objektívneho „rebríčka“ si však vyžaduje delikátny prístup, kde budú hodnotené objektívne parametre. Vzhľadom na to, že spoločnosť TREXIMA Bratislava je uznávanou výskumnou a štatistickou firmou, a disponuje množstvom relevantných dát, má možnosť pripraviť hodnotenie vzdelávacích inštitúcií na kvalitnom dátovom základe.  

Na úvodných rokovaniach, ktoré sa zaoberali podmienkami hodnotenia vzdelávacích inštitúcií, si členovia položili tri základné otázky, ktoré boli východiskom pre všetky ďalšie aktivity spojené s hodnotením škôl. Išlo o: 

  • Akú formu hodnotenia poskytovateľov vzdelávania navrhujete? 
  • Kritériá výberu – čo by ste ako zamestnávatelia dokázali relevantne vyhodnotiť vo vzťahu k poskytovateľom vzdelávania? 
  • Ako si predstavujete toto hodnotenie? Sektorovo alebo centrálne?  

Nástroj na hodnotenie vzdelávacích inštitúcií 

Odpovede členov Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu, ale aj všetkých ostatných sektorových rád následne spracoval Realizačný tím NP SRI a vytvoril komplexný nástroj, ktorý nám poskytuje možnosť vytvárať si rebríčky vzdelávacích inštitúcií na základe zvolených parametrov. Nástroj je v súčasnosti interným nástrojom Realizačného tímu SRI a členovia sektorových rád k nemu majú prístup prostredníctvom svojich tajomníkov.  

Finálny nástroj pre ranking vzdelávacích inštitúcií bol členom Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu odprezentovaný na ich 10. rokovaní. Prítomní členovia spoločne diskutovali použitú metodiku a konzultovali výsledky, ktoré im na základe zvolených parametrov nástroj ponúkol.  

V súčasnosti nástroj ponúka možnosť individuálne si nastaviť výber parametrov, ako sú konkrétna Sektorová rada (prípadne pododvetvie – v tomto prípade zvlášť sektor chémia a zvlášť sektor farmácia), odbor, typ školy, kraj, či stupeň vzdelávania. Najväčšiu pridanú hodnotu prináša najmä možnosť nastaviť si váhu a pomer vstupujúcich kritérií, medzi ktoré patria kritériá ako mzda, nezamestnanosť, práca v odbore, hodnotenie zamestnávateľa, pokračovanie na vysoké školy, výučba a výsledky. 

Odborné vzdelávanie v sektore chémie a farmácie  

Po hlbšej analýze jednotlivých kritérií sa členovia Sektorovej rady zhodli, že pre chemický sektor nie je relevantným kritériom kategória „výučba a výsledky“, ktorá v súčasnosti pri hodnotení stredných škôl zahŕňa podkategórie výsledky maturít zo slovenského a anglického jazyka. Do budúcna preto členovia Sektorovej rady odporúčajú, aby boli do tejto kategórie zahrnuté aj výsledky maturitných skúšok z odborných predmetov.  

Pri kreovaní východiskového rebríčka pre stredné chemické školy preto členovia pracovali s kritériami: mzdy, nezamestnanosť, práca v odbore, hodnotenie zamestnávateľa, pokračovanie na vysoké školy, ktorým určili z pohľadu zamestnávateľov rovnakú váhu 20 %. Pri takto stanovených kritériách bola najlepšie hodnotenou inštitúciou Spojená škola Púchov, ktorej riaditeľka, Ing. Lenka Jancíková, je aj členkou Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu. Spojená škola v Púchove má dlhoročnú spoluprácu v rámci systému duálneho vzdelávania so spoločnosťou Continental Matador Rubber, s. r. o. v Púchove, ktorej zástupca Mgr. Peter Štefánik je taktiež členom Sektorovej rady. Aj vďaka tejto kvalitnej spolupráci sa škola môže pýšiť prvenstvom v pripravenom rebríčku a poukazuje na to, ako dôležitá je pre stredné odborné školy úzka spolupráca so zamestnávateľmi.  

Budúcnosť hodnotenia vzdelávacích inštitúcií  

Členovia Sektorovej rady, ale aj Realizačného tímu NP SRI si uvedomujú, že pri vytváraní rebríčkov vzdelávacích inštitúcií je dôležité vychádzať z  aktualizovaných dát a zabezpečiť, aby boli rebríčky objektívne. Do budúcna by zamestnávatelia uvítali potiahnuť projekt do ešte väčších rozmerov a okrem doplnenia ďalších navrhovaných kritérií by výsledné rebríčky radi využili pri komunikácii s príslušnými vyššími územnými celkami, pri každoročnej optimalizácii plánovaných počtov žiakov stredných odborných škôl a študijných odborov v kľúčových oblastiach príslušných regiónov.  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.