Deviate rokovanie Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu

15.02.2022

Členovia Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu sa opäť stretli na svojom deviatom rokovaní. Vzhľadom na stále prebiehajúcu pandémiu, spôsobenú ochorením COVID-19, sa aj toto rokovanie odohralo v online priestore.

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov a sektorové partnerstvá

V minulom roku sa členovia Sektorovej rady neúnavne venovali aktualizácii Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030. Cieľom pripravenej stratégie je zabezpečiť kvalifikovanú a konkurencieschopnú pracovnú silu pre sektor a zároveň sektor Chémia a farmácia propagovať naprieč odbornou a laickou verejnosťou. V súčasnosti pracujú členovia Realizačného tímu projektu SRI na príprave aktivít, ktorých cieľom je prezentácia pripravených stratégií príslušným rezortom a zodpovedným inštitúciám. Na týchto aktivitách budú participovať aj členovia Sektorovej rady, preto tajomníčka zaradila do programu rokovania aj bod týkajúci sa vytvorenia sektorových partnerstiev. V najbližšom období sa členovia Sektorovej rady budú zaoberať možnosťami realizácie pripravených aktivít prostredníctvom už existujúcich partnerstiev medzi jednotlivými inštitúciami a rovnako prípravou návrhov na nové spolupráce.

Úspech tkvie v informáciách

V ostatnom období sa členovia Realizačného tímu projektu SRI zapojili do prípravy viacerých štúdií v oblasti trhu práce v Slovenskej republike. Tajomníčka na rokovaní prítomným predstavila výsledky štúdií – Zručnosti budúcnosti, Digitálna transformácia a Analytické a prognostické podklady k očakávanému vývoju zamestnanosti do roku 2030+ (Práca 4.0), ktoré prinášajú mnohé užitočné informácie pre stanovenie cieľov úspešnej transformácie sektora v nasledujúcom období.  

Inovácie hýbu trhom práce

Jednou z najdôležitejších tém projektu SRI sú inovácie. Tie prinášajú do nášho hospodárstva mnohé zmeny v podobe nových pracovných postupov a technológií, na ktoré netreba zabúdať ani pri príprave kariet zamestnaní, na ktorých pracujú vybraní členovia Sektorovej rady. Na rokovaní si preto prítomní spoločne pripomenuli možnosti prenosu inovácií do národných štandardov zamestnaní.

Úlohy do ďalšieho obdobia

Deviate rokovanie Sektorovej rady prinieslo mnoho námetov, ktorými sa v najbližších mesiacoch budeme zaoberať. Členovia Sektorovej rady, ale aj Realizačný tím SRI naďalej pracujú na identifikácii dôležitých sektorových partnerstiev, ktoré môžu byť hnacou silou implementácie pripravenej sektorovej stratégie do praxe. Už teraz sa však tešíme na ďalšie rokovanie, ktoré ako pevne veríme, bude možné po dlhých mesiacoch organizovať prezenčne.

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030 bola vypracovaná v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“, v gescii MPSVR SR. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.