Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Chemici a farmaceuti opäť rokovali online

13.05.2021

Siedme rokovanie bolo už v poradí štvrtým rokovaním Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu, ktoré sa v dôsledku pretrvávajúcej pandémie odohralo v digitálnom priestore. Rokovanie Sektorovej rady otvoril garant, Ing. Roman Karlubík, MBA, zástupca Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR, ktorý prítomných priblížil vývoj v odvetví. Po entuziastickom privítaní predsedu Sektorovej rady, Ing. Vladimíra Očenáša privítali prítomných aj členovia Realizačného tímu SRI a predstavila sa aj nová manažérka projektu SRI, PaedDr. Alena Minns, PhD.

Aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030

Nosnou témou siedmeho rokovania bola aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030 a s ňou spojené úlohy Sektorovej rady. Pracovná skupina vytvorená na túto úlohu pracuje už od marca 2021 na prvej aplikačnej kapitole aktualizovanej stratégie. Jej úlohy, ale aj výsledky boli na siedmom rokovaní odprezentované aj ostatným členom Sektorovej rady.

Keďže jednou z najdôležitejších úloh Sektorovej rady je zabezpečenie kvalitnej a konkurencieschopnej pracovnej sily v sektore členovia musia neustále pracovať na identifikácii inovácií, ktoré budú ovplyvňovať pracovníkov v odvetví chémie a farmácie. Preto aj z rokovania Sektorovej rady vyplynula úloha kontinuálnej identifikácie inovácií a charakteristika ich vplyvu na národné štandardy zamestnania.

Národné štandardy zamestnaní

Autorom národných štandardov sa darí plniť ciele stanovené v harmonograme pre Sektorovú radu pre chémiu a farmáciu, preto tajomníčka Sektorovej rady mohla zúčastneným len poďakovať. Na druhej strane Sektorová rada prijala výzvu od Sektorovej rady pre verejné služby a správu, s ktorými budeme spolupracovať na prierezovom štandarde „Špecialista štátnej správy pre chemické látky a prípravky“.

Na záver rokovania si členovia Sektorovej rady spoločne prešli závery z rokovania Sektorovej rady a dohodli sa na jej ďalších úlohách do nasledujúceho obdobia. Ostáva nám len pevne veriť, že ďalšie rokovanie už bude možné realizovať prezenčne.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.