Sektorová rada pre chémiu a farmáciu si uvedomuje nevyhnutnosť nastavenia kvalitného vzdelávania

27.06.2022

Členovia Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu sa po takmer dva a pol roku konečne stretli naživo na svojom 10-tom rokovaní. Rokovanie sa konalo dňa 27. júna v Šoporni, kde na prítomných čakal nabitý program.

Prvé osobné rokovanie

Rokovanie otvoril garant Sektorovej rady, Ing. Roman Karlubík, MBA. spolu s predsedom, Ing. Vladimírom Očenášom. Vo svojom úvodnom slove priblížili aktuálny vývoj v chemickom a farmaceutickom priemysle a rovnako predstavili vízie do budúcna. Chemický sektor sa v kontexte aktuálnej situácie potýka s problémami so zdrojmi kľúčových výrobných surovín,  ale neutíchajú ani témy súvisiace s bezpečnosťou chemických látok na úrovni REACH manažmentu. Následne pokračovalo rokovanie príspevkom PaedDr. Aleny Minns, PhD., manažérky projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v  SR do roku 2030 (ďalej len „NP SRI“), ktorá informovala prítomných o aktivitách spojených s prezentáciou a implementáciou Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov.

Zvyšok rokovania sa niesol v diskusnej atmosfére, ktorá priniesla mnoho zaujímavých podnetov. Medzi hlavné témy rokovania patrili možnosti hodnotenia funkčnosti a efektívnosti sektorových rád, témy tlačových besied, možnosti hodnotenia poskytovateľov vzdelávania či pretrvávajúce úlohy ako národné štandardy zamestnaní.

Vzdelávanie pre sektor chémie a farmácie

Ústrednou témou rokovania, ktorá prelína všetky stanovené body rokovania, bolo vzdelávanie v sektore. Členovia Sektorovej rady si uvedomujú dôležitosť regionálneho zberu dát z oblasti uplatnenia absolventov a ich správnu interpretáciu na zabezpečenie efektívneho rozvoja vzdelávania. Rovnako prediskutovali možnosti zapojenia učiteľov do odbornej diskusie v procese realizácie kľúčových úloh Sektorovej rady.  

Medzi kľúčové formy vzdelávania v sektore patrí duálne vzdelávanie. Prítomní členovia prediskutovali svoje skúsenosti z praxe a navrhli niekoľko námetov na skvalitnenie duálneho vzdelávania, ktoré budú ďalej Realizačným tímom SRI komunikované zodpovedným inštitúciám.

Možnosti hodnotenia vzdelávacích inštitúcií

V predchádzajúcom období bol členmi Realizačného tímu NP SRI pripravený nástroj na vytváranie rebríčka hodnotenia vzdelávacích inštitúcií. Spomínaný nástroj ostáva ako interný nástroj spoločnosti Trexima Bratislava, avšak členovia k nemu majú prístup prostredníctvom príslušného tajomníka a údaje môžu využiť na ďalšie spracovanie. Členovia Sektorovej rady uvítali iniciatívu v oblasti hodnotenia efektivity škôl, pretože takáto aktivita pomôže poukázať na kvalitu vzdelávania v oblasti chémie a farmácie.

Záver

Na záver rokovania prebehlo krátke školenie členov Sektorovej rady na prácu s novými nástrojmi informačného systému.

Do ďalšieho obdobia si odniesli prítomní mnoho nových nápadov a ideí, ako ďalej pracovať na skvalitňovaní vzdelávania a trhu práce v našom sektore.

Aktivity boli realizované v rámci Národného projektu  „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.