8. rokovanie Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu

10.11.2021

Aj napriek veľkej snahe zorganizovať osobne rokovanie sa chemici a farmaceuti museli napokon stretnúť v online priestore. V dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie sa členovia Sektorovej rady stretli prostredníctvom MS Teams 10.novembra 2021.

8. rokovanie Sektorovej rady otvoril garant Sektorovej rady, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu, Ing. Roman Karlubík MBA. Vo svojom úvodnom slove priblížil zúčastneným aktuálnu situáciu v sektore a nevynechal ani dôležitú tému reformy vysokých škôl. Následne privítal členov Sektorovej rady aj predseda Ing. Vladimír Očenáš a projektová manažérka projektu SRI PaedDr. Alena Minns, PhD. ôsme rokovanie ďalej prebiehalo podľa vopred stanoveného programu.

Finalizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030

Kľúčovou témou stretnutia bola aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030 (ďalej len „SSRĽZ“). V období od ostatného rokovania pracovali členovia na vypracovaní druhej kapitoly SSRĽZ zameranej na prípravu akčného plánu na zabezpečenie kvalitnej a konkurencieschopnej pracovnej sily. Spomínaná kapitola pozostáva z konkrétnych sektorových opatrení a aktivít ktoré smerujú na prípravu budúcich absolventov, zaškoľovanie pracovnej sily, ale aj na komplexné procesné a systémové zmeny. Pred samotným rokovaním mali členovia Sektorovej rady priestor pripomienkovať spracovaný dokument, čo vnieslo do rokovania mnoho tém na diskusiu. Jednou z hlavných tém rokovania bolo prepojenie vedecko-výskumných, vzdelávacích inštitúcií a zamestnávateľov, ktorá vyústila do prípravy samotného sektorového opatrenia. Vo svojich aktivitách nezabudli členovia ani na dôležitú otázku energetickej krízy, ktorá spôsobuje zásadné zmeny v sektore.

Ranking poskytovateľov vzdelávania

Druhou nosnou témou 8. rokovania Sektorovej rady boli možnosti hodnotenia poskytovateľov vzdelávania v sektore. V predchádzajúcom období si členovia Sektorovej rady stanovili odbory vzdelávania, ktoré pripravujú absolventov pre potreby sektora. V rámci rokovania predstavila tajomníčka prítomným členom rebríček hodnotených stredných a vysokých škôl, metodiku a parametre vstupujúce do vyhodnotenia. Na základe predstaveného vzniesli prítomní niekoľko návrhov, ktoré boli ďalej tajomníčkou Sektorovej rady prezentované Realizačnému tímu SRI na zapracovanie.

Záver

Členovia Sektorovej rady na svojom 8. rokovaní prerokovali hlavné témy, ktoré ovplyvňujú sektor a ktoré je potrebné neopomínať ani v nadväzujúcich aktivitách. Ďalšie rokovanie Sektorovej rady bude realizované v prvých mesiacoch budúceho roka, pričom všetci pevne veria, že Sektorová rada bude môcť zasadnúť po dlhých mesiacoch prezenčne.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.