Novinky

Sektorová rada živnostníkov – osobné služby, remeselnícke práce dňa 26. 10. 2011 zmenila svoj názov na Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. Všetky dokumenty hľadajte teraz pod heslom „remeslá a osobné služby“. « domov

Čítať ďalej

Dňa 29. 9. 2011 sa začala séria druhých rokovaní sektorových rád. Na rokovaniach prítomní členovia schvália závery, podľa ktorých sa budú aktivity národného projektu ďalej realizovať. Bližšie informácie o činnosti sektorových rád nájdete tu. Zoznam termínov a miest pre druhé rokovania jednotlivých sektorových rád: Administratíva, ekonomika a manažment – 23. november 2011 (Bratislava)Automobilový priemysel a […]

Čítať ďalej

Cieľom štatistického spracovania je poskytnúť informácie o celkovom počte uchádzačov o zamestnanie – absolventov škôl a mladistvých. Uchádzač o zamestnanie – absolvent školy je nezamestnaný občan mladší ako 25 rokov, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvoma rokmi a nezískal prvé pravidelne platené zamestnanie. V Slovenskej republike dominujú v […]

Čítať ďalej

Pracovný potenciál sektora možno definovať ako podiel uchádzačov o zamestnanie na celkovej potenciálnej zamestnanosti z pohľadu divízií zaradených do jednotlivých sektorov. Odzrkadľuje, koľko percent pracovnej sily, ktorá vykonávala pracovnú činnosť v rámci sektora, je evidovaná medzi uchádzačmi o zamestnanie. Uchádzača o zamestnanie možno definovať ako občana hľadajúceho zamestnanie zaradeného do evidencie nezamestnaných na úradoch PSVaR […]

Čítať ďalej

Dňa 28. 9. 2011 bola nová Klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 schválená Riadiacim výborom NSP. Publikovaná bude vyhláškou Štatistického úradu SR a nadobudne účinnosť dňa 1. 1. 2012. Je plne kompatibilná s Medzinárodnou štandardnou klasifikáciou zamestnaní ISCO-08 (dodržal sa počet a charakter všetkých podskupín ISCO-08). Ide o najkomplexnejšiu klasifikáciu zamestnaní – tvorenú za účasti samotných zamestnávateľov, celkovo 626 expertov, prevažne […]

Čítať ďalej

SRI News

Piate rokovanie RV NSP

Dňa 28. septembra 2011 sa uskutočnilo v poradí piate rokovanie Riadiaceho výboru NSP. Rokovanie sa uskutočnilo na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na Špitálskej č. 6 v Bratislave. Predmetom rokovania bola predovšetkým prezentácia o aktuálnom stave realizácie aktivít č. 5 a 6 NSP I a aktivít č. 1b a 2 NSP II. Podrobnejší program […]

Čítať ďalej

V rámci realizácie a šírenia národného projektu Národná sústava povolaní sa realizátori projektu rozhodli zriadiť univerzálnu knižnicu pre problematiku vybudovania systému informácií, obsahujúceho opis štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta a na zlepšenie prístupu k informáciám o povolaniach a nárokoch zamestnávateľov na odborné zručnosti a praktické skúsenosti svojich zamestnancov. Na domovskej stránke internetového […]

Čítať ďalej

Dňa 1. júla 2011 bol spustený informačný systém Národnej sústavy povolaní do ostrej prevádzky, ktorý nahradil pôvodnú informačnú stránku. Systém sa v nasledujúcom období bude naďalej dolaďovať podľa požiadaviek členov sektorových rád, resp. riadiacich štruktúr projektu. Domovská stránka informačného systému je dostupná na týchto adresách: sustavapovolani.sk, nsponline.sustavapovolani.sk - pôvodná adresa, na ktorej prebiehal vývoj a testovanie informačného […]

Čítať ďalej

V časti Sektorové rady si môžete prečítať základné informácie o jednotlivých sektorových radách reprezentujúcich monitorovanie potrieb trhu práce v príslušných sektoroch národného hospodárstva a ich prenos do systému celoživotného vzdelávania, ktoré sa sformovali pre potreby národného projektu NSP. Ide napr. o informácie o členoch sektorovej rady, národných štandardoch zamestnaní, ktoré sektorová rada garantuje a v najbližšom […]

Čítať ďalej

Dňa 16. júna 2011 sa na základe požiadavky z rokovania Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov MŠVVaŠ SR, MPSVR SR, Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo a Riadiaceho výboru NSP. Predmetom rokovania bola spolupráca rezortov MŠVVaŠ SR a MPSVR SR na realizácii národných projektov Národná sústava povolaní […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.