Spoločne za kvalifikovanú pracovnú silu

26.04.2015

narodna sustava povolani ficoHotel Bôrik sa 23. apríla 2015 stal dejiskom medzinárodnej úvodnej konferencie Národnej sústavy povolaní III (NSP III). Konferenciu organizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) v spolupráci so spoločnosťou TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. Konferencia sa konala pod záštitou premiéra SR Roberta Fica, ktorý ju aj otvoril a vyjadril jednoznačnú podporu projektu NSP III a vyzdvihol jeho prínosy a opodstatnenosť realizácie. Nevyhnutnosť definovania požiadaviek zamestnávateľov (v podobe národných štandardov zamestnaní) a ich následné prepojenie na vzdelávací systém objasnil aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter.

Dôležitosť spustenia tretej etapy NSP deklarovali všetci zúčastnení v rámci dvoch diskusných panelov, ktoré nasledovali po oficiálnom otvorení konferencie vládnymi predstaviteľmi. Prvý diskusný panel bol zameraný na výzvy slovenského trhu práce. Za aktívnej účasti sociálnych partnerov sa diskutovalo o problémoch na trhu práce, ich riešeniach z hľadiska prípravy na povolanie, uplatniteľnosti absolventov a štandardných nárokoch na kvalitu pracovnej sily.

Druhý diskusný blok pod názvom „Inšpirácie pre smerovanie“ poskytol zahraničné skúsenosti s udržateľnosťou systémových riešení na zosúlaďovanie dopytu a ponuky na trhu práce. V rámci zahraničného bloku boli prezentované aj informácie o Európskej klasifikácii kompetencií a zamestnaní (ESCO).

Záver konferencie patril štátnemu tajomníkovi MPSVR SR Branislavovi Ondrušovi, ktorý zhrnul jej priebeh nasledovne:

  1. NSP bude systémovým opatrením štátu na trvalú reguláciu systému celoživotného vzdelávania v súlade s potrebami trhu práce. Regulácia by mala obsiahnuť najmä získavanie kvalifikácií, overovanie vedomostí a zručností pre trh práce.
  2. Pre NSP sú kľúčovým prvkom sektorové rady, pričom sa bude vyžadovať, aby naďalej fungovali na tripartitnom systéme, aby v nich boli zastúpení sociálni partneri prostredníctvom reprezentujúcich členov, pričom musia spĺňať odbornosť pre príslušný sektor.
  3. Na tvorbe NSP sa musia zúčastňovať najmä zástupcovia zamestnávateľov a zamestnávatelia samotní, pričom je nutné do systému zapájať aj zástupcov vzdelávacej sféry, aby mohol optimálne fungovať prenos potrieb trhu práce do celoživotného vzdelávania.

Konferencia sa stretla so širokým záujmom odbornej verejnosti a Realizačný tím NSP verí, že vysoko nastavená latka úvodnej konferencie bude úspešne prekonaná záverečnou konferenciou, ktorej realizácia sa predpokladá začiatkom decembra 2015.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.