Základné informácie o projekte Národná sústava povolaní III

25.02.2015

Prijímateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Územná pôsobnosť projektu: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Realizácia: december 2014 – december 2015
Alokácia: 4 972 370,80 EUR z toho Bratislavský kraj 553 922,11 EUR

O projekte
Národný projekt Národná sústava povolaní III pod gesciou MPSVR SR, ďalších ministerstiev, orgánov štátnej správy a samosprávy prináša skutočné riešenie výziev trhu práce. Zjednocuje odborníkov jednotlivých inštitúcií, sociálnych partnerov v aktívnej práci zameranej na zvyšovanie zamestnanosti, produktivity a znižovanie nezamestnanosti v SR. Tvorba NSP mobilizuje všetkých účastníkov trhu práce do rozvoja zručností pracovných síl v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva a vytvára podmienky na systematické a cieľavedomé prepojenie dopytu po zručnostiach zo strany zamestnávateľov so vzdelávaním a odbornou prípravou pre trh práce.

MPSVR SR ako gestor národného projektu úlohy NSP rozdelilo do 3-och relatívne samostatných etáp:

NSP I
Návrh systému monitorovania potrieb trhu práce a prenosu požiadaviek do vzdelávania a prípravy pre trh práce s podporou informačného systému medzinárodnej a národnej klasifikácie zamestnaní,
NSP II
Návrh realizácie modelu zapojenia sociálnych a ďalších partnerov do monitorovania potrieb trhu práce a akčného plánu napĺňania informačného systému Národnej sústavy povolaní,
NSP III
Zabezpečenie kontinuálnej udržateľnosti systému monitorovania potrieb trhu práce a prenosu požiadaviek zamestnávateľov do vzdelávania a prípravy pre trh práce za aktívnej účasti sociálnych partnerov s podporou informačného systému NSP a aktualizovanej klasifikácie zamestnaní.

Úlohy NSP III predstavujú kontinuálne celoslovenské pokračovanie a komplexné využitie pozitívnych výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcich etapách NSP I a NSP II na vytvorenie dlhodobo, resp. trvalo udržateľného systému monitorovania potrieb trhu práce a prenosu požiadaviek zamestnávateľov do vzdelávania a prípravy pre trh práce za aktívnej účasti sociálnych partnerov s podporou informačného systému NSP a aktualizovanej klasifikácie zamestnaní.

Cieľové skupiny projektu NSP

 • zamestnávatelia,
 • samostatne zárobkovo činné osoby,
 • štátni poskytovatelia služieb zamestnanosti,
 • neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti (napr. agentúry, vzdelávacie a poradenské inštitúcie, malí a strední podnikatelia a veľké podniky)

Užívatelia výsledkov projektu NSP

 • uchádzači o zamestnanie,
 • znevýhodnení uchádzači o zamestnanie,
 • záujemcovia o zamestnanie,
 • skupiny osôb ohrozené stratou zamestnania,
 • študenti a absolventi stredných a vysokých škôl.

Hlavné aktivity projektu NSP

 • AKTIVITA 1
  – Vytvorenie nových sektorových rád
  – Vytvorenie inštitucionálnych a personálnych podmienok pre dôslednú, komplexnú a včasnú realizáciu vytýčených úloh v rámci 4 nových sektorových rád, metodická, technická, softvérová a odborná podpora zabezpečenia vývoja a implementácie nových funkcionalít a komplexného riešenia nových úloh vyplývajúcich z aktuálnych uznesení vlády SR, zákonov NR SR, nariadení, odporúčaní a smerníc EÚ a medzinárodných organizácií. Predbežné názvy nových sektorových rád sú „Kultúra a vydavateľstvo“ , „Veda, výskum, vzdelávanie a šport“, „Verejné služby“, „Zdravotníctvo a sociálne služby“.
 • AKTIVITA 2
  – Zabezpečenie kontinuálnej udržateľnosti existujúcich sektorových rád
  – Kontinuálne zabezpečenie úloh a udržateľnosti systémového riešenia NSP prostredníctvom pravidelného fungovania 20 sektorových rád.
 • AKTIVITA 3
  – Dobudovanie informačného systému NSP
  – Minimálne 1000 vytvorených NŠZ v elektronickej forme ako súčasť informačného systému NSP III, prístupné prostredníctvom webovej aplikácie.

 Podporné aktivity projektu:
– Riadenie projektu
– Publicita a informovanosť

Nosné ciele projektu NSP
Vytvorenie jednotného národného referenčného registra národných štandardov zamestnaní.

Špecifický cieľ 1:
Vytvorenie mechanizmu na trvalo udržateľné určovanie, overovanie a tvorbu požiadaviek na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce.

Špecifický cieľ 2:
Dobudovanie elektronického systému informácií obsahujúceho opis štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta.

Riadiaci výbor NSP riadi a koordinuje činnosť subjektov podieľajúcich sa na tvorbe a realizácii NSP.

Riadiaci výbor NSP tvoria:

predseda Riadiaceho výboru:
– zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR)
tajomník:
– projektový manažér
členovia:
– 3 experti MPSVR SR
– zástupca Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR)
– zástupca Ministerstva kultúry SR
– zástupca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS)
– zástupca Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ SR)
– zástupca Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR)
– zástupca Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ)
– zástupcovia dodávateľa
– zástupca Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR)
– zástupca Ministerstva hospodárstva SR (MH SR)
– zástupca Ministerstva vnútra
– zástupca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR)
– zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR)
– zástupca Ministerstva zdravotníctva SR
– zástupca Štátneho inštitútu odborného vzdelávania
– zástupca Štatistického úradu
– zástupca Združenia samosprávnych krajov
– zástupca Úradu vlády SR ( prechod kompetencií v oblasti Štátnej a verejnej správy)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.