Národná sústava povolaní pokračuje treťou etapou!

24.02.2015

Dňa 20. januára 2015 nadobudla účinnosť zmluva na zabezpečenie ďalšieho kvalitatívneho, inovatívneho a efektívneho vývoja monitorovacieho systému na prenos požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanosť pracovnej sily do systému celoživotného vzdelávania. Ide o národný projekt Národná sústava povolaní (NSP III). Objednávateľom NSP je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ako vyplýva zo zadania, nejde o práce na „zelenej lúke“, ale kontinuitu tretej etapy projektu s predchádzajúcimi dvomi, ktoré mali v období apríl 2010 – jún 2012 úspešný priebeh. Zásluhu na tom malo viac ako 1400 odborníkov – zástupcov sociálnych partnerov, významných zamestnávateľov, inštitúcií štátnej správy, samosprávy, vzdelávacích subjektov. Úspešným výsledkom predchádzala zodpovedná metodická príprava, organizovaná Realizačným tímom – TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. na zabezpečenie jednotného postupu a organizácie práce v odborných tímoch NSP, a to v základných článkoch – sektorových radách, v Aliancii sektorových rád a Riadiacom výbore NSP na základe vypracovanej odbornej dokumentácie. V súvislosti s tým sa NSP III môže budovať na osvedčených metodických základoch, analytických metódach využívaných pri nastavovaní indikátorov vývojových tendencií v odvetviach hospodárstva a ďalších osvedčených postupoch pri zapájaní expertov do pôsobenia v sektorových radách, tvorbe národných štandardov zamestnaní, praktických skúsenostiach z organizácie odbornej prípravy účastníkov monitorovacieho procesu. Z výstupov Realizačného tímu NSP o dosiahnutých výsledkoch treba osobitne vyzdvihnúť vybudovaný Informačný systém NSP a vytvorenie národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08.
Medzi kľúčové úlohy NSP III patria:

  • Aktivita č. 1 – Vytvorenie nových sektorových rád
  • Aktivita č. 2 – Zabezpečenie fungovania existujúcich 20 sektorových rád
  • Aktivita č. 3 – Budovanie Informačného systému NSP

V zmluve sú jednoznačne definované požadované výstupy aktivít, ako napr. štatúty, ustanovujúce licencie, prezenčné listiny zo školení a z rokovaní, vytvorené národné štandardy zamestnaní, hĺbkové štruktúry profesijnej, vzdelanostnej, vekovej a rodovej charakteristiky zamestnancov sektorov, prehľady, aktualizácie a pod.
Plnenie aktivít, ďalších odborných prác a úloh spracoval Realizačný tím NSP do Celkového harmonogramu úloh NSP III podľa jednotlivých etáp – spolu ide o šesť etáp za realizačné obdobie január – december 2015. Za každú etapu sa predkladá Riadiacemu výboru NSP (zloženému zo zástupcov ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, samosprávy, zástupcov sociálnych partnerov) príslušný druh správy, a to: Úvodná správa, Priebežná správa č. 1 – č. 4 a Záverečná správa.
V súčasnom období, približne po uplynutí jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti zmluvy, možno konštatovať úspešný štart a prvé výsledky funkčnej komunikácie subjektov z radov zamestnávateľov a sociálnych partnerov na kreovaní sektorových rád a zabezpečovaní ich inštitucionálneho a personálneho zloženia. Trvalou úlohou je koordinácia postupov s inštitucionálnym a personálnym zastúpením národného projektu Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií, a to v záujme celospoločenského efektu obidvoch národných sústav.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.