Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo mení svoj názov a zameria sa na inovácie v kreatívnom priemysle

23.04.2021

Siedme rokovanie Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo bolo jej posledné!
Takto nejako by znel bulvárny titulok. Od bulváru majú ale aktivity Sektorovej rady ďaleko, naopak snahou Sektorovej rady je kontinuálne reagovať na vývoj a trendy na trhu práce. Preto ďalšie rokovania a aktivity Sektorovej rady sa budú realizovať už pod jej novým názvom – Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel. Takže žiadne posledné rokovanie, iba vývoj v odbornom zameraní Sektorovej rady sa pretaví aj do zmeny jej názvu.

Nový názov, nové tváre

Prvé tohtoročné rokovanie Sektorovej rady (22. apríl 2021) bolo zamerané na odpočet úloh, predstavenie viacerých aktuálnych aktivít, na ktorých sa od začiatku roka intenzívne pracuje, ako aj na diskusiu o strategickom zameraní pôsobenia Sektorovej rady do ďalšieho obdobia. Jednou zo strategických oblastí, s ktorou sa musela Sektorová rada vysporiadať, boli zmeny v inštitucionálno-personálnom zložení Sektorovej rady. Jej rady opustilo 5 členov a naopak pribudli 4 nové akvizície, čo možno vnímať ako nový impulz a vietor do plachiet pre Sektorovú radu spolu s jej novým názvom. Medzi nových členov Sektorovej rady patria aj štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Radoslav Kutaš a riaditeľ Inštitútu kultúrnej politiky MK SR Matúš Bieščad. Ich členstvo je špeciálne dôležité z hľadiska pozície Sektorovej rady a jej schopnosti efektívne vstupovať do rokovaní s kultúrnou obcou, ale aj so stakeholdermi z iných sektorov.

Rozvoj ľudských zdrojov je našou stratégiou

Kľúčovou aktivitou Sektorovej rady je aktualizácia Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu (KKP) a napĺňanie jej akčného plánu. Rokovanie bolo príležitosťou predstaviť novú pracovnú skupinu, ktorej úlohou je vypracovanie aktualizovanej verzie strategického dokumentu. Zámerom je predovšetkým reflexia inovácií na trhu práce a ich konkrétnejšie previazanie na povolania a kvalifikačné požiadavky. Nemenej dôležité je vymedzenie sektora tak, aby všetky relevantné odvetvia KKP boli zahrnuté do dátových podkladov a analýz. V neposlednom rade bude v rámci aktualizácie stratégie posúdená vykonateľnosť a priorizácia opatrení.

Inovácie v kreatívnych zamestnaniach

Sektorová rada úspešne postupuje v tvorbe a revízii národných štandardov zamestnaní. Dôraz sa kladie na zachytenie inovácií priamo v požiadavkách na odborné vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné na výkon jednotlivých povolaní. Zoznam inovácií sa priebežne dopĺňa a sú navrhované nové prvky, ktoré pomáhajú v systematickom uchopení tejto problematiky ako kľúčového prínosu Sektorovej rady. Vedeli ste, že napr. bábkové divadlo sa čoraz viac spája s virtuálnou a rozšírenou realitou, resp. s digitálnymi umeniami? Nie? Aj s takýmito inovatívnymi témami sa Sektorová rada pri svojej práci zaoberá.

Ktoré školy sú kvalitné?

Mimoriadne dôležitou oblasťou záujmu Sektorovej rady je selekcia škôl pripravujúcich absolventov pre sektor KKP na ich zaradenie do hodnotenia kvality poskytovateľov vzdelávania. V prvej etape bolo do tohto zoznamu zaradených 151 stredných a vysokých škôl. Tieto školy budú v nasledujúcom období pilotne hodnotené, pokiaľ ide o uplatnenie ich absolventov v praxi, čo možno vnímať ako prvé kľúčové kritérium posudzovania ich kvality a prínosu.

Myslíme aj na konkrétne strategické kroky

Výzvou pre Sektorovú radu okrem participácie na nastavovaní hodnotenia kvality škôl bude aj aktualizácia a napĺňanie akčného plánu sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. V tejto súvislosti boli na rokovaní naznačené viaceré oblasti, ktorým sa bude potrebné v nasledovných mesiacoch intenzívne venovať. Ide o problematiku mediálnej, informačnej a digitálnej gramotnosti, podporu vedecko-výskumných aktivít v sektore alebo efektívne nastavenie analytických zisťovaní ako podkladov pre lepší rozhodovací proces a tvorbu politík. Preto bude dôležité aj naďalej vyvíjať strategické aktivity, vrátane realizácie propagačných aktivít a prezentácie činnosti Sektorovej rady, resp. iniciovania rokovaní so subjektami zodpovednými za realizáciu navrhnutých sektorových opatrení.

Aby sa tieto ambície Sektorovej rady naplnili, bude nevyhnutný kreatívny prístup jej členov. Zhodli sa na tom všetci členovia Sektorovej rady a pridali sa k spoločnému záväzku, že tento nezostane iba „na papieri“ v novom názve Sektorovej rady.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.