Zástupcovia kultúrnej obce a kreatívneho priemyslu finalizujú sektorovú stratégiu

22.10.2021

Prioritami 8. rokovania Sektorovej rady pre kultúru a kreatívny priemysel, ktoré sa uskutočnilo online 21. októbra 2021, boli finalizácia sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a prediskutovanie možností hodnotenia poskytovateľov vzdelávania v sektore. Širokospektrálnosť sektora kultúry a kreatívneho priemyslu zapríčiňuje komplexnosť týchto úloh a rokovanie Sektorovej rady tak bolo jedinečnou príležitosťou interaktívnej výmeny názorov na tieto témy.  

Inovácie ako kľúčový prínos sektorovej stratégie

Cieľom druhého rokovania Sektorovej rady v roku 2021 bolo okrem vyhodnotenia jej úloh za posledný polrok najmä predstavenie aktuálnej verzie Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu do roku 2030. Medzi hlavné doplnenia stratégie patria včlenenie vzdelávania v oblasti identifikovaných technologických fenoménov do vzdelávacej ponuky stredných a vysokých škôl či dôraz na medziodborové návrhy rozvoja ľudských zdrojov v sektore. Ako hlavný prínos aktualizovanej verzie stratégie bol artikulovaný veľmi dobre spracovaný prehľad kľúčových inovačných zmien v sektore. Pozitívne hodnotenie mala aktualizovaná verzia stratégie aj v hodnotiacich posudkoch externého hodnotiteľa a možno ju považovať za dôležitý podklad pre budúce kvalifikované politické rozhodnutia v oblasti využívania účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, ktoré musia vychádzať z relevantne získaných dát.

Súčasťou rokovania bola aj diskusia o námetoch členov na doplnenia, resp. modifikáciu aktuálnej verzie stratégie v záujme jej kompletizácie a predloženie jej finálnej verzie príslušným rezortom a subjektom zodpovedným za plnenie navrhnutých sektorových opatrení. Výzvou zostáva najmä problematickosť presného stanovenia počtu pracujúcich v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu vzhľadom na chýbajúce dáta za pracovníkov/umelcov na voľnej nohe. Ako špeciálne dôležité sa javia aj témy odbornej prípravy a rozvoja riadiacich pracovníkov v kultúrnych inštitúciách, resp. téma udržateľného modelu vzdelávania pracovníkov v sektore.

Hodnotenie škôl v sektore

Dlhodobým záujmom Sektorovej rady je zapájať sa aj do skvalitňovania vzdelávacieho systému v sektore a poukazovať na jeho silné, ale aj slabšie stránky. Cieľom je najmä sprehľadnenie a čo možno najobjektívnejšie posúdenie a porovnanie poskytovateľov vzdelávania vo vybraných parametroch. V nadväznosti na výber 151 stredných a vysokých škôl pripravujúcich absolventov uplatniteľných v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu bola na rokovaní predstavená metodika ich hodnotenia vo vybraných ukazovateľoch, najmä v spojitosti s uplatniteľnosťou absolventov. V rámci pilotného vyhodnotenia zozbieraných údajov boli odprezentované prvé výsledky a zároveň sa poukázalo na možnosti, ako metodiku hodnotenia cizelovať a dopracovať sa k výsledkom s lepšou výpovednou hodnotou. V rámci spätnej väzby na hodnotenie škôl rezonuje predovšetkým špecifickosť a šírka sektora, ktoré môžu výrazne ovplyvňovať vyhodnocovanie aj odhliadnuc od toho, aké dáta sú v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu aktuálne k dispozícii. Je potrebné zohľadniť rozdielnosť medzi odbormi, pokiaľ ide o počet študentov pripravujúcich sa pre sektor, mzdu, resp. formu práce. Otvorenou otázkou do ďalšieho obdobia zostáva možnosť rozšírenia hodnotenia o ďalšie kritériá.

Ďalšie kroky

Na rokovaní zazneli aj ďalšie dôležité témy, ako je potreba sledovania dopadu inovácií na zručnosti pracovníkov v kultúre a kreatívnom priemysle, resp. identifikácie zručností, ktoré sú kľúčové v rámci výkonu konkrétnych zamestnaní. Okrem týchto analytických prác je dôležitá aj diseminácia výstupov, preto je potešiteľné, že na rokovaní zazneli informácie o vstúpení do spolupráce s rezortom kultúry pri úlohe definovania cieľov a merateľných ukazovateľov pre jednotlivé kultúrne politiky. Táto úloha vychádza z revízie výdavkov na kultúru a jej gestorom je Inštitút kultúrnej politiky MK SR, ktorý je zastúpený v Sektorovej rade jej riaditeľom. Táto úloha má byť aj prvou fázou pre tvorbu strategického dokumentu rozvoja kultúry do roku 2030. Sektorovú radu tak čaká viacero nových úloh, o ktorých sa bude hovoriť aj na jej ďalšom rokovaní, ktoré sa uskutoční 17. februára 2022.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.