Rokovanie Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo naznačilo nové priority na ďalšie obdobie

11.12.2020

Sektor kultúry a kreatívneho priemyslu patrí medzi odvetvia najviac postihnuté dopadmi koronakrízy. Umelci, kreatívci, pracovníci a pracovníčky v kultúre a kreatívnom priemysle patria medzi profesionálov najviac ohrozených situáciou, v ktorej sú živé predstavenia a medziľudský kontakt výrazne limitované. Otázkami spojenými s trhom práce v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví ako aj so svetom vzdelávania úzko prepojeným s kultúrou a kreativitou sa zaoberala Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo na jej poslednom rokovaní v roku 2020.

Aktualizácia sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a napĺňanie jej akčného plánu

Po dvoch mesiacoch od posledného zasadnutia Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo sa 11. decembra 2020 konalo v online priestore jej ďalšie, v poradí už šieste rokovanie. Hoci sú dva mesiace relatívne krátky čas, program a samotný priebeh rokovania jasne demonštrovali aktivitu Sektorovej rady v rôznorodých oblastiach a mohli byť predstavené viaceré relevantné výsledky jej práce.

Prvou dôležitou témou bola prezentácia tajomníčky Aliancie sektorových rád Lucie Lednárovej Dítětovej týkajúca sa externého hodnotenia tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov. Zazneli v nej námety na aktualizáciu Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu a bol dohodnutý ďalší postup, v rámci ktorého Sektorová rada posúdi potrebu doplnenia sektorovej stratégie. Pozornosť bude venovaná najmä nadviazaniu spolupráce s analytickými inštitútmi, príp. doplneniu platformy Sektorovej rady o výskumníkov a analytikov pohybujúcich sa v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu. Súvisiacou diskutovanou otázkou bolo napĺňanie akčného plánu sektorovej stratégie vzhľadom na prvú termínovanú úlohu s jej plnením na prelome rokov 2020 a 2021.

Rozpracovanie Plánu obnovy o sektor kultúry a kreatívneho priemyslu

Na tému aktualizácie sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov nadviazala ďalšia časť rokovania. V rámci ktorej boli prezentované návrhy a pripomienky Sektorovej rady na rozpracovanie Národného integrovaného reformného plánu “Moderné a úspešné Slovensko o oblasti týkajúce sa kultúry, kreatívneho priemyslu či podpory kreativity do Plánu obnovy. Medzi najviac rezonujúce témy patria námety na vytvorenie asistenčného programu pre sektor kultúry a kreatívneho priemyslu (KKP). Na podporu udržateľnosti kultúrnej infraštruktúry a kultúrnych projektov s dôrazom na tvorbu pracovných pozícií a inštitucionálnu legislatívnu reformu. Posilnenie digitalizácie kultúrneho dedičstva, kurikulárna reforma umeleckého vzdelávania či podpora internacionalizácie slovenského KKP. Bolo dohodnuté, že námety členov v tejto oblasti budú zosumarizované vedením Sektorovej rady a budú postúpené Ministerstvu kultúry SR (MK SR) na ďalšie využitie pri rokovaniach o zahrnutí sektora do Plánu obnovy.

Inovácie v povolaniach v kultúre a kreatívnych odvetviach

Podstatná časť aktivít Sektorovej rady sa v predchádzajúcom období týkala tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní (NŠZ). Do ich aktualizovaných profilov sa premietli požiadavky najmä na ovládanie nových technológií, inovatívne formy prezentácie a propagácie umeleckej produkcie, ako aj potreba medzisektorovej spolupráce. Priamo na rokovaní bolo schválených 5 NŠZ a bol predstavený harmonogram ich spracovania na nadchádzajúce obdobie. Prebehla tiež diskusia o návrhoch MK SR na doplnenie zoznamu povolaní v sektore KKP.

Možnosti hodnotenia poskytovateľov vzdelávania a výskumu v sektore

Dôležitou súčasťou aktivít sektorových rád je prepájanie požiadaviek trhu práce so systémom vzdelávania. V tejto súvislosti sa realizoval v uplynulých mesiacoch dotazníkový prieskum týkajúci sa zberu námetov. Ohľadom možností, oblastí a foriem hodnotenia poskytovateľov vzdelávania v jednotlivých sektoroch. Počas rokovania boli predstavené výsledky tohto zisťovania naprieč sektorovými radami, ako aj samostatne výsledky prieskumu realizovaného v Sektorovej rade pre kultúru a vydavateľstvo. Ako najviac preferované kritérium bolo vybrané posudzovanie uplatniteľnosti absolventov v praxi, avšak artikulovaná bola aj dôležitosť mäkkých kritérií. Ako je napr. hodnotenie reputácie školy, a to zvonku zamestnávateľmi, ale aj zvnútra študentmi.

Na rokovaní bola tiež prediskutovaná výzva MK SR smerom k Sektorovej rade ohľadom navrhnutia námetov na kritériá hodnotenia kvality výskumu na umeleckých vysokých školách a v organizáciách s umeleckým zameraním výskumu. Bola vytvorená pracovná skupina, ktorej úlohou má byť operatívne pripraviť odborné stanovisko k danej problematike.

Závery

Ako predbežný termín ďalšieho rokovania Sektorovej rady bol určený 15. apríl 2021. Forma a miesto rokovania budú určené neskôr v závislosti od vývoja pandemickej situácie.

« domov

Predchádzajúce články:

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo naplno pokračuje v plnení úloh aj napriek pretrvávajúcej pandémii

Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu schválená na 4. rokovaní Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo

Od trendov vývoja sektora ku strategickým opatreniam v Stratégii rozvoja ľudských zdrojov v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu

Dynamický progres práce Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo na sektorovej stratégii rozvoja ľudských zdrojov

Úspešný reštart Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.