Sektorová rada je pripravená pokračovať v činnosti

25.10.2022

dňoch 24-25.10.2022 sa stretli členovia Sektorovej rady pre kultúru a kreatívny priemysel (ďalej len Sektorová rada), aby spoločne prerokovali doterajšie a budúce aktivity Sektorovej rady. Napriek tomu, že toto rokovanie sa nieslo v duchu rozlúčenia sa s Národným projektom Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike (NP SRI), Sektorová rada je plne odhodlaná pokračovať v práci na rozpracovaných úlohách.

Pripomienkovanie strategického dokumentu

Okrem pokračovania na rozpracovaných úlohách v rámci sektorových partnerstiev, Národných štandardoch zamestnaní budú členovia Sektorovej rady vo zvýšenej miere sústreďovať svoju pozornosť predovšetkým na Strategický dokument pre kultúru a kreatívny priemysel do roku 2030. Jednou z úloh, ktorá z rokovania vyplynula je pripomienkovanie tohto strategického materiálu, ktorý by mal čerpať aj zo Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu (KKP).

Priamy účastník Sektorových partnerstiev

Z hodnotenia funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady, ktoré prebiehalo od konca augusta 2022 vyplynulo, že Sektorová rada by mala byť predovšetkým priamym účastníkom sektorových partnerstiev. Členovia Sektorovej rady sa zhodli na potrebe revízie doteraz identifikovaných partnerstiev v oblasti KKP, aby sa tak zabezpečila intenzívna spolupráca inštitúcií zastúpených v Sektorovej rade.

Doplnenie zoznamu NŠZ

Počas rokovania členovia Sektorovej rady detailne posúdili návrhy na nové Národné štandardy zamestnania (ďalej len NŠZ) v odbore ochrany pamiatkového fondu. Pán Mgr. Peter Škulavík vypracoval formuláre na doplnenie NŠZ „Digitalizátor a dokumentátor kultúrnych pamiatok“, „Technológ obnovy a výskumu kultúrnych pamiatok“, „Inšpektor stavu a údržby pamiatkového fondu“ a „Správca evidencie pamiatkového fondu“ do zoznamu NŠZ garantovaných Sektorovou radou. Prítomní členovia tieto návrhy po od ich prezentovaní aj schválili. Sektorová rada tak po novom garantuje 154 NŠZ.

Aktívna diskusia

Najrozsiahlejší bod rokovania nastal v jeho závere. Člen Sektorovej rady a zároveň riaditeľ Strednej školy umeleckého priemyslu v Košiciach (ŠUP v KE), pán Mgr. art. Zsolt Lukács otvoril diskusiu aktuálnymi tém ami z oblasti KKP. V prvom bode predniesol koncepciu Centra kreatívneho rozvoja pri školách umeleckého priemyslu, ďalej predložil vypracovaný návrh na zmenu štátneho vzdelávacieho programu v odbore Konzervátorstvo a reštaurátorstvo. V závere sa členovia venovali aj termínu “grafik”. Na základe analýzy, ktorú predložil pán Lukács, členovia navrhujú zmenu názvu technického stredoškolského študijného odboru “grafik digitálnych médií”.

Kontinuálne pokračovanie činnosti

Záver rokovania bol venovaný vyhodnoteniu dotazníka Hodnotenia funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady a pokračovaniu jej práce. Členovia Sektorovej rady, ktorí sa zapojili do jej hodnotenia sa jednohlasne vyjadrili, ich aktivity pri plnení úloh a cieľov Sektorovej rady môžu napomôcť pri riešení problémov a potrieb s ľudskými zdrojmi, s adekvátnym vzdelávaním pracovníkov a zamestnanosťou v danom sektore. Členom Sektorovej rady skutočne záleží na správnom rozvoji ľudských zdrojov. Všetci opýtaní deklarovali, že sú ochotní zabezpečiť kontinuálnosť spolupráce aj bez podpory zdrojov z Európskej únie.

Aktivity boli realizované v rámci Národného projektu  „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.