Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov bude súčasťou Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030 

26.05.2022

Dňa 26.5.2022 sa stretli experti z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu (ďalej len KKP) aby prediskutovali aktuálne témy z oblasti ľudských zdrojov pre tento sektor. Rokovanie prebiehalo v umeleckom prostredí na Dostojevského rade v Bratislave, v Galérii Umelka.

Diskusia bola orientovaná na rezortnú Stratégiu kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030, ktorá je v procese tvorby. Experti sa zhodli, že zásadnou úlohou pre nasledujúce obdobie je identifikovať oblasti zo Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len SSRĽZ), ktoré je potrené implementovať do Stratégie KKP SR 2030, nakoľko SSRĽZ, ktorá je nosným materiálom vypracovaným Sektorovou radou a je potrebné aby bola zapracovaná do novej stratégie. SSRĽZ je unikátnym dokumentom, ktorý komplexne pokrýva všetky oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

Prioritou bude aj podpora vzdelávania dospelých.

Experti sa zhodli, že sektor KKP je obzvlášť diverzifikovaný, zahŕňa množstvo špecifických povolaní, od ktorých sa neustále vyžaduje progres. Preto ani v tomto umeleckom sektore netreba zabúdať na inovácie, a ich význam pri rozvíjaní ľudských zdrojov. SSRĽZ vo svojom obsahu nezabúda ani na túto dôležitú výzvu. Samotná digitalizácia má vplyv na všetky profesie v rámci KKP. Jej dôležitosť bola ešte viac zvýraznená aj počas obdobia zákazu vychádzania, kedy viaceré profesie mohli vykonávať svoju činnosť len online.

Diskutujúci zdôraznili, že online platformy môžu kvôli nižším nákladom čiastočne vyriešiť pálčivý problém financovania vzdelávania zamestnancov v oblasti KKP. Pričom aj v tejto problematike sa kladie dôraz na manažérske kompetencie pracovníkov na riadiacich funkciách, ktorí sú schopní a kompetentní zabezpečiť rozvoj svojich zamestnancov.

Problematika vzdelávanie dospelých je komplexným problémom

Cestou k dosiahnutiu rozvoja ľudských zdrojov je vecou nastavenia priorít, ktoré treba identifikovať, zamerať sa na ne a hľadať cestu ako ich vyriešiť. Možnosťou je navrhnúť financovanie vzdelávania prostredníctvom Fondu na podporu umenia a presadzovanie tejto problematiky cez novovznikajúcu stratégiu.

Partnerstvá ako spojka medzi školou a zamestnávateľom

Sektorové partnerstvá sú systémovým riešením na problémy identifikované v oblasti vzdelávania, nakoľko prepájajú školy so zamestnávateľmi. Sektorová rada má v súčasnosti aj aktívnu podporu Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR. Vďaka tejto spolupráci bude aj naďalej implementovať aktivity na rozvoj ľudských zdrojov. Príkladom je aktívna spolupráca Slovenskej národnej galérie s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie na Slovenskej technickej univerzite, ktorá vytvorila špeciálny odbor na rozvoj kultúrneho dedičstva a reštaurátorského výskumu.

K dosiahnutiu viacerých takto príkladne ucelených partnerstiev, ktoré sú prospešné pre sektor KKP je dôležité klásť dôraz aj na dáta o pracovníkoch z oblasti KKP a zber týchto dát, na ktoré sa v minulosti zabúdalo. Vďaka dátam by Sektorová rada vedela priorizovať, kde je potreba partnerstva najurgentnejšia.

Aktivity boli realizované v rámci Národného projektu  „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.