7. rokovanie Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport

27.04.2021

Dňa 26. apríla 2021 sa uskutočnilo 7. rokovanie Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport. Opäť v online prostredí z dôvodu prijatých hygienických opatrení, súvisiacich s pandémiou COVID-19. Členovia sektorovej rady si za viac ako rok trvajúcej dištančnej spolupráce nastavili efektívne spôsoby komunikácie. Vďaka čomu zostávajú chod a činnosť sektorovej rady zachované v dostatočnej kvalite.

Obsah rokovania

Predseda sektorovej rady Pavel Ondek otvoril stretnutie, privítal všetkých prítomných a zdôraznil nevyhnutnosť zodpovedného prístupu k plneniu úloh aj v neštandardných podmienkach. Prioritnými témami na rokovaní sektorovej rady bola tvorba, revízia a pripomienkovanie národných štandardov zamestnaní. Ďalej aktualizácia strategického dokumentu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore vzdelávania s výhľadom do roku 2030. Ako aj práca jednotlivých pracovných skupín, ale i zmeny v personálnom obsadení sektorovej rady.

Aktualizácia sektorovej stratégie

Tajomníčka sektorovej rady Dana Mažgútová poďakovala členom pracovných skupín za prácu na aktualizácii strategického dokumentu. Informovala členov o nových prizvaných expertoch, podieľajúcich sa na prácach na tomto dokumente, v ktorom by mali byť zadefinované požiadavky na ľudské zdroje pre rok 2030. Požadované odborné vedomosti a zručnosti, identifikované inovácie a nové trendy, ovplyvňujúce zamestnania v blízkom budúcom období. Otvorená bola aj otázka prepojenia kariérového poradenstva s ďalšími oblasťami formálneho a neformálneho vzdelávania. Prezentovaný bol zámer vypracovania vízie sektora do roku 2030. Dôležitou súčasťou stretnutia bola tiež diskusia o postavení vzdelávania v špeciálnych školách. Inkluzívneho vzdelávania zdravotne a sociálne znevýhodnených. Ako i o postavení a úlohách vedy a výskumu v sektore vzdelávania a ich inštitucionálneho zabezpečenia.

Tvorba a revízia NŠZ

Tajomníčka následne informovala o stave spracovania národných štandardov zamestnaní, patriacich do garancie sektorovej rady a plnenia jednotlivých termínov. Členovia sektorovej rady diskutovali o štandardoch, ktoré boli vypracovávané v ostatnom období, schválili dva národné štandardy zamestnaní – „Školník“ a „Kouč“. Vzhľadom na potreby praxe boli schválené aj nové štandardy zamestnania „Lektor slovenského jazyka“, „Učiteľ profesijného rozvoja“ a nový názov NŠZ „Metodik pre vzdelávanie“.

Tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Lednárová-Dítětová sa prihovorila prítomným a informovala o nadchádzajúcich udalostiach, ktoré súvisia s činnosťou sektorovej rady. Taktiež pripomenula, že systém formálneho vzdelávania je na Slovensku podchytený, avšak je potrebné stále diskutovať o prispôsobení sa inováciám. Za kľúčovú považuje aj potrebu venovať sa ďalšiemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu osôb, ktoré už sú na trhu práce a potrebujú získať nové zručnosti a skúsenosti. Veľkú pozornosť by sme mali venovať budovaniu stratégie celoživotného vzdelávania, ktorá sa pripravuje na MŠVVaŠ SR a ktorá agendu sektorovej rady výrazne ovplyvní. Dôležitým aspektom, ktorý musí byť v stratégii zohľadnený, je aj dopad pandémie na sektor.

Závery

Na záver boli prítomní informovaní o ďalšom harmonograme prác sektorovej rady a o novom termíne zasadnutia, ktorý bol stanovený na 25.10.2021.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.