Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport sa zamerala na podporu sektorových partnerstiev

24.07.2022

Prioritnou témou desiateho rokovania Sektorovej rady boli aktivity, definované v „Stratégii rozvoja ľudských zdrojov v sektore  vzdelávania v horizonte 2030“.

V spracovanom dokumente je pre rok 2023 identifikovaných 14 aktivít pre Štátny pedagogický ústav a Metodicko-pedagogické centrum, ktoré by mohli byť realizované prostredníctvom sektorových partnerstiev. Aktivity sú zamerané na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, prípravu metodických a didaktických materiálov v oblasti on-line, hybridného a dištančného vzdelávania, ako i na vzdelávanie zamestnancov v oblasti kvality vzdelávacích a výchovných inštitúcií a sebahodnotenia škôl.

Problematika autoevalvácie a rankingu hodnotenia výchovno-vzdelávacích inštitúcií je dlhodobo skúmanou problematikou. Konkurencia je najúčinnejšou hybnou silou rozvoja spoločnosti. Platí to aj pre vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa môžu vďaka uskutočnenému hodnoteniu porovnávať v dosiahnutých výsledkoch a identifikovať svoje silné a slabé stránky. Nezávislý zdroj informácií o ich kvalite má tiež potenciál zvýšiť kvalitu rozhodovania a tým optimalizovať úroveň ich riadenia.

V snahe posilňovať konkurenciu medzi školami sa problematike rankingu stredných a vysokých škôl na Slovensku z hľadiska zabezpečovania kvalifikovaných ľudských zdrojov pre aktuálne aj perspektívne potreby našej spoločnosti opätovne venovali členovia Sektorovej rady na svojom 10. rokovaní.

Ranking vo všeobecnosti predstavuje rebríček inštitúcií vzdelávania, zoradených v poradí od najlepšej po najhoršiu na základe hodnotenia rôznych kombinácií rôznych faktorov. Členovia Sektorovej rady však zdôraznili fakt, že žiaden z týchto rebríčkov neposkytuje úplne kompletný prehľad o inštitúciách, ktoré sú hodnotené, pretože všetky rebríčky si za základ svojich hodnotení vyberajú spravidla škálu ľahko kvantifikovateľných charakteristík.

Základným poslaním hodnotenia zostáva fakt, že je to prostriedok na aktívnu podporu zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania poskytovaním objektívnej spätnej väzby všetkým, ktorí túto kvalitu ovplyvňujú.

S nárokmi na zvyšovanie kvality súvisí aj digitálna transformácia, ktorá už začala meniť povahu a štruktúru organizácií a trhov a v spoločnosti zaznievajú dôležité otázky, ktoré pracovné miesta by mohli zaniknúť a ktoré nové vzniknú, ako budú vyzerať a aké zručnosti budú vyžadované a čo sa dá urobiť na podporu vytvárania nových pracovných miest. V budúcnosti je pravdepodobné, že práca vyžadujúca nízku kvalifikáciu bude najviac ohrozená.

Na zmenené požiadavky na trhu práce reagovali na svojom rokovaní aj členovia Sektorovej rady, ktorí schválili zaradenie nového štandardu zamestnania do ich garancie – „Facilitátor virtuálneho vzdelávania“ a pripravujú zaradenie „Školského digitálneho koordinátora“.

Vzdelávanie je kľúčové, ovplyvňujúce rozvoj spoločnosti a ekonomiky. Vzhľadom na to, že sa vzdelávanie podieľa na udržateľnej zamestnanosti a zlepšovaní kvality života občanov a celej spoločnosti, budú sa členovia Sektorovej rady na najbližšom pracovnom rokovaní, ktoré je naplánované na október 2022, zaoberať ďalšími významnými témami, ako je vzdelávanie dospelých, inklúzia vo vzdelávaní, hodnotiacim procesom „Peer review“, hodnotením vzdelávacích inštitúcií a ďalšou aktuálnou problematikou.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

Aktivity boli realizované v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.