Šieste rokovanie Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport

14.12.2020

Rozvoj modernej vedomostnej spoločnosti zvýšil dôležitosť postavenia vzdelávacej politiky. Expanzia celoživotného vzdelávania iniciovala diskusie o efektivite a využívaní rôznych spôsobov a zdrojov vzdelávania.

Vedomosť je kľúčom k porozumeniu

Aby sme dosiahli očakávané výsledky vzdelávania, vzdelávacia politika musí byť synergiou sociálnych a ekonomických politík. Každá spoločnosť, majúc na mysli vlastnú prosperitu, musí investovať najdôležitejší vklad – vlastných ľudí, pretože vzdelávanie hrá najdôležitejšiu úlohu pri rozvíjaní a budovaní silnej a zdravej spoločnosti. Čo sa stane na poli vzdelávania dnes, ovplyvní životy jedincov a zdravie celej spoločnosti v budúcnosti.

V súlade s týmito myšlienkami sa dňa 14.12.2020 uskutočnilo šieste rokovanie Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport. Rokovanie prebiehalo vzhľadom na epidemiologickú situáciu online formou. Členovia Sektorovej rady sa zaoberali dôležitými témami, ako sú kvalita vo vzdelávaní, autoevalvácia a externé hodnotenie inštitúcií poskytujúcich vzdelávanie, zaoberali sa možnosťami a spôsobmi identifikácie najlepších poskytovateľov vzdelávania v sektore.

Moderné a úspešné Slovensko

Medzi témy rokovania patril aj dokument Moderné a úspešné Slovensko (Plán obnovy). S cieľom zaistiť vysokú kvalitu vo vzdelávaní na vysokých školách, aj posudzovaním činností vysokých škôl v rámci procesov udeľovania akreditácií vo vybraných študijných odboroch, boli členovia Sektorovej rady, ako odborníci z praxe, oboznámení s výzvou Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo o možnosti zapísať sa do zoznamu posudzovateľov, zverejnenej na webovej stránke agentúry.

Posudzovanie študijných programov odborníkmi z praxe v rámci akreditačného procesu je pre zvyšovanie kvality vysokých škôl nevyhnutnou súčasťou, nakoľko prioritou vysokých škôl je pripraviť absolventov úspešných na trhu práce. Absolvent sa musí stať celostne rozvinutou osobnosťou, pripravenou na osobný a pracovný život v spoločnosti, disponujúci nevyhnutnými zručnosťami (digitálna gramotnosť, ovládanie cudzích jazykov, schopnosť učiť sa a pod.) a kľúčovými kompetenciami (komunikačné zručnosti, kritické myslenie orientované na tvorivé riešenie problémov, orientácia v občianskej spoločnosti a pod.), ktorý je uplatniteľný na konkurenčnom trhu práce a schopný vzdelávať sa aj v priebehu svojho života v závislosti od meniacich sa podmienok.

Aké vzdelávanie potrebujeme?

V dnešnej spoločnosti je dôraz kladený na rozvoj kompetencií, ktoré sú kombináciou vedomostí, možností a schopností – u obidvoch aktérov vzdelávania – spoločnosti aj učiaceho sa. Vieme presne, aké kompetencie potrebujeme? Ako ich identifikujeme? Aké vzdelávanie potrebujeme? Ak má niekto vedomosti, neznamená to ihneď, že môžeme tejto osobe dôverovať. Kompetencie sú výsledkom najvyššej kvalifikácie. Preto musíme naučiť študentov byť kompetentnými. Kompetencie sú rozvíjané v škole prostredníctvom rozvoja schopností a možností. Tieto sú potom využívané v profesionálnom živote. Zamestnávatelia očakávajú vysoko kvalifikovaných ľudí. Pracovný trh potrebuje vzdelaných, kreatívnych ľudí, ktorí sú schopní využívať výsledky vzdelávania v reálnom živote. Prax je najlepšou kritikou teórie.

Nesmieme však nikdy stratiť zo zreteľa človeka, pretože človek je dôležitejší ako celá sada kompetencií.

« domov

Predchádzajúce články:

Piate rokovanie Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport pracuje naplno aj v online režime

Prvá online diskusia Európskej aliancie pre učňovskú prípravu s názvom: „Dištančné vzdelávanie: ako technológiami posilniť nové formy učenia sa na pracovisku“.

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport.

Prvé rokovanie Sektorovej rady pre vedu, výskum, vzdelávanie, výchovu, šport

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.