Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Rokovanie Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport

26.10.2021

Dňa 25. 10. 2021 sa v priestoroch hotela SOREA Regia, Bratislava uskutočnilo 8. rokovanie Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport (ďalej iba „sektorová rada“).

V úvode rokovania vystúpili vybraní členovia sektorovej rady so svojimi príspevkami – pán Ing. Félix Dömény, zastupujúci Asociáciu stredných odborných škôl Slovenska, prezentoval skúsenosti z online vzdelávania. Pani RNDr. Mária Hrušovská zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania sa zaoberala zmenami obsahov odborného vzdelávania a prípravy pod vplyvom inovácií a pán PaedDr. Igor Mariančík z Úradu Bratislavského samosprávneho kraja sa venoval problematike aktuálnych koncepčných dokumentov v oblasti školstva.

Sektorová rada na svojom rokovaní zhodnotila plnenie zadaných úloh, prerokovala zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení sektorovej rady.

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov

Dôležitou diskutovanou témou na rokovaní bola spracovávaná Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore vzdelávania s výhľadom do roku 2030. Tajomníčka sektorovej rady, Ing. Dana Mažgútová, PhD., sa zaoberala expertnými posudkami externých hodnotiteľov analytickej aj aplikačnej časti tejto stratégie. Experti konštatovali, že sektorová stratégia je spracovaná na vysokej odbornej a analytickej úrovni. Identifikované základné vývojové trendy akcentujú zmeny v oblasti potrebných odborných vedomostí a zručností (zmena požiadaviek na kompetencie, vedomosti a zručnosti), vznik nových pracovných pozícií, inovačné procesy v pregraduálnej aj postgraduálnej príprave ľudských zdrojov, ako aj nové prístupy k rekvalifikácii a prehlbovaniu kvalifikácií, aplikované na celý životný cyklus.

Silnou stránkou stratégie je jej široký záber naznačujúci zmenu paradigmy. V stratégii zaznieva potreba posilnenia aktívneho vzdelávania vytvorením špeciálnych schém podpory, nezabúda sa ani na potrebu rozvoja etického správania sa a formovania hodnotového systému. Vzdelávanie vnímame ako celoživotnú aktivitu, na ktorej sa okrem sektora školstva podieľa aj celý rad ďalších profesionálnych firiem, kultúrnych a spoločenských organizácií, vrátane dobrovoľníkov a mimovládnych organizácií.

Tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní

V ďalšej časti rokovania boli členovia sektorovej rady informovaní o priebežnom stave tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní (ďalej iba „NŠZ“). Z dôvodu zosúladenia názvu s platnou legislatívou členovia rady schválili zmenu názvu NŠZ „Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie“ na „Učiteľ druhého stupňa základnej školy“. Rozhodli tiež o rozdelení NŠZ „Riaditeľ školy/školského zariadenia“ na viac NŠZ, vzhľadom na rozdielne požadované najnižšie vzdelanie, rozdielne kompetencie a rozhodovacie právomoci a rozdielnu úroveň požadovaných spôsobilostí v kompetenčnom profile.

Sektorová rada sa zaoberala návrhmi nových NŠZ, komunikovala dôvody na ich zaradenie do garancie sektorovej rady. K prezentovaným návrhom nových štandardov sa členovia opätovne vrátia na svojom nasledujúcom rokovaní, ktoré je naplánované na 21. 2. 2022.

Ranking poskytovateľov vzdelávania

Nemenej dôležitou diskutovanou témou bol aj ranking poskytovateľov vzdelávania, ktorý je charakterizovaný tým, že váhy musia byť objektívne a všeobecne akceptovateľné a akceptované resp. nemôžu byť určené na základe subjektívnych „dojmov“ riešiteľov, ale na základe konsenzu hlavných stakeholderov, relevantných osôb a inštitúcií, pre ktoré sú výsledky rankingu určené. Štandardizovanie bude realizované prostredníctvom vyvinutej kvantilovej metódy. Členovia sektorovej rady participovali na škálovaní hľadísk, ktoré majú umožniť interpretovať z ich pohľadu najdôležitejšie kritérium hodnotenia, ktorým je uplatnenie sa absolventa na trhu práce v odbore, ktorý vyštudoval.  

Z diskusie vyplynula potreba získania doplnkových informácií o raste miezd, poskytovaných benefitoch a pracovných podmienkach dohodnutých v kolektívnych zmluvách.

Záver

závere svojho rokovania účastníci diskutovali o identifikácii inovácií v sektore vzdelávania, o postavení a úlohách sektorovej rady v budúcnosti tak, aby bola sektorová rada aj naďalej partnerom pre relevantné inštitúcie nielen v sektore výchovy, vzdelávania a športu, ale aby ostala aktívnym účastníkom a rovnocenným partnerom aj v rámci sieťovania zástupcov z celého spektra odvetví národného hospodárstva, zaoberajúcich sa tvorbou a priebežnou aktualizáciou národných štandardov zamestnaní, v rámci ktorých zamestnávatelia definujú požiadavky na výkon súčasných a budúcich zamestnaní.

Digitalizácia, globalizácia, migrácia a starnutie populácie sú iba niektoré z kľúčových faktorov, ovplyvňujúce trh práce, vzdelávacie systémy, ako i odborné vzdelávanie a prípravu. Zvyšujúce sa nároky na zručnosti, stále sa meniace profily pracovných pozícií na všetkých kvalifikačných úrovniach nám pripravujú výzvy, aby sme v rámci výchovy a vzdelávania adekvátne reagovali na požiadavky budúcnosti, so zachovaním potrebnej stability a predvídateľnosti, aby sme boli schopní napredovať v prostredí zvyšujúcich sa kvalitatívnych nárokov, inkluzívnej výchovy a vzdelávania a poskytovali jednotlivcom a pracovnému trhu správne zručnosti.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.