11. rokovanie Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport

10.10.2022

úvode rokovania sa prítomným prihovoril generálny riaditeľ spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. Ing. Géza Mihály, CSc., PaedDr. Lucia Dítětová Lednárová, tajomníčka Aliancie sektorových rád a tajomníčka Sektorovej rady, Ing. Dana Mažgútová, PhD.

Ostatné stretnutie Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport sa venovalo najmä vyhodnoteniu plnenia úloh, funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady počas jej pôsobenia od apríla 2019 do decembra 2022.

V tomto období sa 31 členov Sektorovej rady zastupujúcich 26 organizácií podieľalo najmä na príprave a aktualizácii sektorovej Stratégie rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030, na tvorbe a revízii vysokokvalitných národných štandardov zamestnaní, na pripomienkovaní národnej klasifikácie zamestnaní či na identifikácii inovácií s vplyvom v sektore vzdelávania, výchovy a športu.

Členmi bola vysoko hodnotená Stratégia rozvoja ľudských zdrojov, obsahujúca 83 opatrení a 418 aktivít, navrhovaných do roku 2030, z toho 359 aktivít už na roky 2023 – 2024, ďalej obsahujúca 40 sektorových partnerstiev a dohôd v duálnom vzdelávaní.    

Počas rokovania boli odprezentované výstupy dotazníka zameraného na hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorovej rady. Najvyššiu spokojnosť vyjadrili členovia rady s aktivitami tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní (vyše 83,4 %), s naplnením svojich očakávaní od činnosti Sektorovej rady (83,4 %) a s pozitívnym efektom riešenia potrieb zamestnávateľov na trhu práce (91,7 %). Počas svojho pôsobenia Sektorová rada prispela najmä k sieťovaniu inštitúcií a ku kvalitným výstupom projektu v podobe stratégie a štandardov zamestnaní

Po ukončení národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ k 31. 12. 2022 bude potrebné hľadať cestu na zabezpečenie ďalšej činnosti sektorových rád formou medziprojektu alebo pričlenením k inému vhodnému projektu z operačného programu až do otvorenia nového plánovacieho obdobia. Zároveň je potrebné čo najskôr nadviazať komunikáciu o implementácii stratégie a o naštartovaní zmien vo vzdelávaní s novým vedením ministerstva školstva

V diskusii sa členovia vyjadrili najmä k forme a obsahu doplnkového pedagogického štúdia, k potrebe redefinície minimálnych štandardov odborného vzdelania pre ľudí z praxe, ktorí prichádzajú učiť na stredné školy. Ideálnou formou otvorenia diskusie o prehodnotení formy a obsahu DPŠ by bolo rokovanie za okrúhlym stolom s kompetentnými aktérmi.    

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

Aktivity boli realizované v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“, v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.