Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

O sektore

Vnútorná strategická analýza sektora 

O sektore

Charakteristika vývojových tendencií v sektorovej štruktúre NSP/SRI v oblasti:

Charakteristika a poslanie sektora v horizonte do roku 2030

Sektor ťažby, úpravy surovín a geológie zahŕňa 3 autonómne zložky. Geológia plní nielen podnikateľskú, ale aj verejnú funkciu. Ťažba a spracovanie surovín môžu prebiehať v rámci jedného hodnotového reťazca ako činnosti v dvoch samostatných subjektoch.

Územie Slovenska je historicky spojené s ťažbou surovín. Prejavilo sa to aj v názvosloví obcí a pohorí (Banská Bystrica, Banská Belá, Banská Štiavnica, Slovenské rudohorie, Železník a pod.). Išlo najmä o ťažbu kovov – zlato, striebro, olovo, meď, železná ruda. Existujúca ťažba prispela aj k vzniku prvej banskej univerzity v Európe v Banskej Štiavnici. V súčasnosti je mnoho nálezísk týchto surovín vyťažených.

Pritom suroviny sú nevyhnutné pre fungovanie každej ekonomiky. Široké spektrum priemyselných odvetví závisí od bezpečnej dodávky surovín zvyčajne v podobe kombinácie domácej ťažby, dovozu a recyklácie. EÚ definovala 27 kritických surovín, z ktorých je časť možné ťažiť aj na Slovensku. Ťažobný priemysel je prepojený s celým radom iných priemyselných odvetví v rámci hodnotového reťazca. Preto ťažobná činnosť zvyčajne vytvára v priemere štyrikrát viac nepriamych pracovných miest ako priamych v regióne, kde sa vykonáva. V oblastiach, kde je iný hospodársky vývoj sťažený, je preto vyšší aj rastový potenciál.

Trvalo udržateľný rast bude preto v budúcnosti veľmi závislý na surovinách z lokálnej ťažby, aj z dôvodu zamedzenia uhlíkovej stopy z dôvodu dopravy. Plánovanie využívania nerastných surovín zabezpečuje integrálne riadenie uspokojovania potrieb spoločnosti a hospodárstva, ako aj obmedzovanie vplyvu ťažby a spracovania na životné prostredie a ľudí. Plánovanie zahŕňa celý životný cyklus hlbinnej alebo povrchovej bane od samého začiatku ťažby až po jej uzavretie a starostlivosť po uzavretí.

V poslednej dobe dochádza v spoločnosti k strate nevyhnutnej odbornosti a zručností, ktoré sú potrebné, aby sa zaistila bezpečnosť baníckych činností a aby sa splnila potenciálna rastúca potreba ťažiť hlbšie, vo vzdialenejších oblastiach alebo za ťažších podmienok. Táto odbornosť a zručnosti sú požadované nielen v ťažbe, ale aj v celom hodnotovom reťazci, od prieskumu, cez spracovanie, recykláciu až k náhrade.

Potreba dostupnej “ťažobnej odbornosti” je v súčasnosti, okrem iného, daná preukázateľnou existenciou kontinuálneho výskumu, ktorý je orientovaný na vývoj nových technológií pre oblasť povrchovej, hlbinnej a kombinovanej ťažby nerastov/surovín, ako aj technológií spracovania surovín.

Pokiaľ bude existovať potreba/nutnosť zabezpečenia ťažby nerastov/surovín pre fungujúci ťažobný priemysel (domáci aj európsky), bude existovať aj potreba odborného vzdelávania v tejto priemyselnej oblasti.


Novinky zo sektora

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.