Sektorová rada necíti podporu z Ministerstva hospodárstva SR – 10. rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

13.05.2022

Desiate rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu sa konalo prezenčne v zariadení Hotel Bankov v Košiciach dňa 12. – 13. mája 2022. Rokovania sa zúčastnilo 14 z 22 členov sektorovej rady vrátane predsedu a tajomníka, čo predstavuje približne 64 % účasť. Hlavnou témou rokovania bola implementácia navrhnutých opatrení sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len „SSRĽZ“) a detailné rozpracovanie opatrení v pôsobnosti ŠPÚ/MPC.

Podnetné prezentácie členov

Na rokovaní vystúpil prof. Ing. Viliam Bauer, CSc. Z Fakulty BERG TUKE, ktorý prezentoval aktuálnu situáciu plnenia opatrení SSRĽZ. Konštatoval, že vzdelávanie dospelých úplne absentuje, študijné programy pre ďalšie vzdelávanie dospelých neexistujú, ani sa pre akreditáciu nepripravujú. Nové študijné programy sú pripravované na akreditáciu priebežne, doteraz však neboli definované. Ďalej hovoril o zvýšenom záujme ukrajinských študentov o štúdium na fakulte. Tajomník ďalej prezentoval informáciu od RNDr. Pavla Simana, PhD., ktorá hovorila o aktuálnej situácii plnenia opatrení SSRĽZ na Prírodovedeckej fakulte UK. Predseda Ing. Ivan Nemeth, MBA a Ing. Branislav Žec, CSc. Prezentovali detailne rozpracované opatrenia v pôsobnosti ŠPÚ a MPC. Následne Ing. Branislav Žec, CSc. prezentoval kritické suroviny,  ktoré na Slovensku máme, vrátane ich lokalizácie. V ďalšej časti predseda sektorovej rady pokračoval a prezentoval NP Systém overovania kvalifikácií (ďalej len „SOK“). Predseda je národný garant Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu za SOK. Hovoril o vytvorenom tíme, hodnotiacich manuáloch a autorizovanej inštitúcii.

Úlohy na nasledujúce obdobie

Tajomník poďakoval všetkým prítomným členom sektorovej rady za participáciu na schvaľovaní NŠZ. Všetky NŠZ boli v riadnom termíne vypracované a schválené. Uviedol, že momentálne prebieha  revízia zameraná na doplnenie chýbajúcich inovácií. Pre uvedenú aktivitu boli vybraní traja členovia – Ing. Anna Košinárová za sektor úpravy surovín, prof. Ing. Viliam Bauer, CSc. za sektor ťažby a Ing. Branislav Žec, CSc. za sektor geológie. V časti Ranking poskytovateľov vzdelávania v sektore tajomník prezentoval, že sa pripravuje finálny výstup. Predseda uviedol, že je potrebné odstrániť zo zoznamu Strednú odbornú školu v Spišskej Novej Vsi. Sektorová rada ju neplánuje hodnotiť z dôvodu neotvorenia odboru geológia. V rámci diskusie vystúpila projektová manažérka s informáciou o projekte “Nestrať prácu – vzdelávaj sa!” a Internetovom sprievodcovi trhu práce.

Záver

Na záver sa tajomník prítomných spýtal na témy na tlačovú besedu. Predseda sa vyjadril, že úplne najvhodnejším a najkompetentnejším pre tlačovú besedu by bol RNDr. Dušan Onačila. Na tlačovej besede by mali byť prítomní zástupcovia MH SR a Slovenského banského úradu. Prítomní členovia vidia problém v neschválení strategických dokumentov, ako napr. Surovinová politika SR. Necítia podporu z MH SR. V aktuálnej situácii nevidia zmysel v tlačovej besede. Prítomní členovia predbežne dohodli, že najbližšie rokovanie sektorovej rady sa uskutoční 22. – 23. septembra 2022 v Smolenickom kaštieli.

Na druhý deň ráno sa vybraní členovia Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu zúčastnili exkurzie povrchového lomu v Hosťovciach.

Aktivity boli realizované v rámci Národného projektu  „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.