Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti

Za sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti boli v sektore ťažba a úprava surovín, geológia vybrané nasledovné:

 • Podiel zamestnaných osôb podľa vekových skupín a pohlavia

Tento ukazovateľ je zameraný na zloženie zamestnancov v sektore, ktorý tak, ako takmer všetky ostatné odvetvia, trpí problémom starnúcej pracovnej sily. Z nižšie uvedeného grafu je možné predikovať budúci problém s nedostatkom zamestnancov, kedy z dôvodu prirodzenej obmeny nebudú súčasné kapacity mladších zamestnancov postačovať na obsadenie všetkých pracovných pozícií.

Podiel zamestnaných osôb podľa vekových skupín a pohlavia

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

 • Počet zamestnaných osôb podľa hlavných tried klasifikácie SK ISCO-08

Na základe klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 je možné podrobne analyzovať štruktúru pracovníkov v sektore ich roztriedením do hlavných tried predmetnej klasifikácie. Vďaka tomu je možné vyhodnotiť tie triedy zamestnaní, ktoré majú najvyšší podiel zamestnancov a sú tak najdôležitejšou zložkou sektora. V rámci sektora ťažby a úpravy surovín, geológie je 3 123 zamestnancov zaradených do hlavnej triedy 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení. Druhou, najsilnejšie zastúpenou triedou sú Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (1 174) a trojicu najviac zastúpených tvoria Technici a odborní pracovníci (850).

 • Počet zamestnaných osôb podľa stupňa vzdelania

V Sektorovej rade dominujú zamestnanci, ktorí dosiahli nasledujúce stupne vzdelania:

 • Vyučení – 2 567
 • Úplné stredné odborné vzdelanie – 910
 • Vyučení s maturitou – 890
 • Vysokoškolské – 2. stupeň – 575
 • Základné – 536

Naopak najnižší počet zamestnancov má ukončené vyššie odborné vzdelanie a vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa. Celkový počet zamestnancov v týchto skupinách je 373.

 • Počet zamestnaných osôb podľa pohlavia

V sektore dominujú muži, keď ich podiel na celkovej zamestnanosti v sektore predstavuje 84 %.

 • Podiel zamestnaných osôb podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľa

Najvyššie zastúpenie v sektore spomedzi zamestnávateľov majú zamestnávatelia vo veľkostnej kategórii 1000 a viac zamestnancov, ktorí v celkovom zložení tvoria 44 %. Nasledujú veľkostné kategórie 50 – 99 zamestnancov, 20 – 49 zamestnancov a 10 – 19 zamestnancov. Všetky tri kategórie majú podiel 12 – 13 %. Naopak najnižšie zastúpenie majú v sektore zamestnávatelia vo veľkostnej kategórii 1 – 9 zamestnancov. Tvoria len 2 % z celkového počtu.

 • Priemerná hrubá mesačná mzda podľa stupňa vzdelania v roku 2018

Slovenská republika dosiahla v roku 2018 priemernú hrubú mesačnú mzdu na úrovni 1 163 EUR, pričom Sektor ťažby a úpravy surovín, geológie dosiahol 103 % úroveň tejto uvedenej priemernej hrubej mesačnej mzdy v hospodárstve, čo v reálnom vyjadrení predstavovalo 1 197 EUR.

 • Priemerná hrubá mesačná mzda podľa pohlavia v roku 2018

V sektore ťažba a úprava surovín, geológia dosahovali muži v roku 2018 mzdu na úrovni 1 234 EUR a ženy na úrovni 999 EUR. Rozdiel v odmeňovaní mužov a žien bol teda v roku 2018 235 EUR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.