Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov

Kritické činitele

 • absolventi Fakulty BERG na TUKE, sú odborne pripravovaní pre ťažobnú prax len v troch študijných programoch, ostatné študijné programy nespĺňajú požiadavky ťažobnej praxe,
 • pri obsadzovaní odborných stredoškolských postov na ťažobných závodoch, sa takmer nevyužívajú Bc. absolventi VŠ, ktorí sú odborne vzdelávaní a študujú v programe Baníctvo a geotechnika,
 • je problém splniť požiadavky banských predpisov pre obsadenie pracovných funkcií, na ktoré tieto predpisy vyžadujú príslušné odborné vzdelanie,
 • prácu odborných stredoškolských kádrov v praxi vykonávajú vysokoškoláci s iným ako príslušným odborným vzdelaním,
 • zatraktívniť zamestnanosť v tomto odvetví – t. j.  spolupráca zamestnávateľov so školami, výchova budúcej generácie na stredných a vysokých školách. Nemusí ísť len o systém duálneho vzdelávania, ale o odborný rozvoj a prípravu podľa možností zamestnávateľov,
 • nedostatok kvalifikovaných pracovníkov s nižším a stredoškolským odborným vzdelaním.

Kľúčové činitele

 • spolupráca zriaďovateľov vzdelávacích inštitúcií a zástupcov ťažobného priemyslu (Slovenská banská komora, Slovenský zväz výrobcov kameniva) by mala vyústiť do tvorby vzdelávacích programov “ušitých na mieru„
 • definitívne znenie štátnej surovinovej politiky, by sa nemalo odvíjať len v rámci politicky korektných téz a nezáväzných myšlienok, ale prinášať aj reálne riešenia a záruky štátu,
 • vykonať legislatívne zmeny v banskom práve, a to najmä v novom definovaní účastníkov a ďalších účastníkov v konaní o určenie chráneného ložiskového územia, dobývacieho priestoru, povolenia banskej činnosti, povolenia činnosti vykonávanej banským spôsobom (napr.: tak ako je to v geologickom zákone pri určovaní prieskumného územia “účastníkom konania je len navrhovateľ „žiadne mimovládne organizácie, občianske združenia, záujmové skupiny, neodborná verejnosť),
 • stanovenie energetického mixu pre SR v budúcnosti s prihliadnutím na národné záujmy a vybudovanú sieťovú infraštruktúru,
 • dôraz na využívanie domácej surovinovej základne zo strany štátu – treba aktualizovať materiál “surovinová politika SR„
 • zvýšenie záujmu mladých o štúdium technických smerov,
 • v spoločnosti stále zvýrazňovať dôležitosť nerastných surovín a ich využitia,
 • technickým pokrokom a robotizáciou vytvoriť pracovné podmienky aj pre ženy,
 • pri ťažbe nerastných surovín spôsobujúcej zmenu reliéfu využiť možnosť krajinných a environmentálnych zmien (napr.: poddolovanie obce Koš malo za následok vznik mokradí a následne tu bol zistený výskyt rôznych chránených živočíchov).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.