Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti

Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva, pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor ťažba a úprava surovín, geológia. Tento sektor možno charakterizovať ako sektor s vysokým početným zastúpením jednotlivých divízií SK NACE Rev. 2. Celkovo sa v sektore nachádza päť divízií SK NACE Rev. 2, pričom ich názvy sú nasledovné: Ťažba uhlia a lignitu, Ťažba ropy a zemného plynu, Dobývanie kovových rúd, Iná ťažba a dobývanie, Pomocné činnosti pri ťažbe.

Špecifická nezamestnanosť v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v období január 2019 – december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v období od januára 2019 do decembra 2020 prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam. Z vyššie uvedeného grafu je možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v júli 2020, a to na úrovni 6,5 %. V auguste 2020 sa špecifická nezamestnanosť v tomto sektore držala na veľmi podobnej úrovni a dosiahla mieru 6,5 %. V sledovanom období bola najnižšia špecifická nezamestnanosť v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v októbri 2019, a to 4,1 %. V tomto období dosiahla priemerná výška sektorovo špecifickej nezamestnanosti 5,1 %, čo je približne o 0,2 p. b. viac, ako celoslovenská priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019 do marca 2020 bola špecifická sektorová nezamestnanosť mierne vyššia, ako priemer za SR. Od apríla 2020 v dôsledku pandémie nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v tomto sektore od marca do decembra 2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla o 1,3 p. b. Najvyšší rozdiel oproti SR bol v januári 2020, a to na úrovni 0,8 p. b. Na druhej strane najnižší rozdiel je možné vidieť v decembri 2019, a to -0,1 p. b. Najvýraznejší mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti nastal medzi decembrom 2019 a januárom 2020 a predstavoval 1,1 p. b. Pomerne výrazný mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi marcom 2020 a aprílom 2020, a to na úrovni 0,9 p. b. Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v sektore (o 0,2 p. b.) nastal medzi septembrom 2019 a októbrom 2019.

Špecifická nezamestnanosť v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v decembri 2020 v členení podľa krajov
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020 v štyroch krajoch nezamestnanosť vyššia ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť v sektore bola v Žilinskom kraji, kde dosiahla 12,7 %. Pomerne vysoká hodnota sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola aj v Trenčianskom kraji, a to 9,9 %. Naopak, najnižšia sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v Nitrianskom kraji, a to 1,7 %. Nízka sektorovo špecifická nezamestnanosť (3,2 %) bola aj v Bratislavskom kraji.

Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore ťažba a úprava surovín, geológia medzi decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 2,2 p. b. Najvyšší nárast bol dosiahnutý v Žilinskom kraji (4,4 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Trenčianskom kraji (o 3,9 p. b.). Lepšie na tom boli Trnavský kraj s poklesom o 5 p. b. a Košický kraj, kde pokles predstavoval 2,9 p. b.

Sektorovo špecifická nezamestnanosť úzko súvisí s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré organizácie pôsobiace v ťažbe, úprave surovín a geológii dosahujú. Sú to práve zamestnávateľské organizácie, ktoré prijímajú a uvoľňujú zamestnancov, poskytujú možnosti pracovného uplatnenia ľudí a ich odmeňovania z tržieb. Súčasne je na fungovanie organizácií a  dosahovanie tržieb nevyhnutná práca kvalifikovaných zamestnancov, ktorých odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti sú na základe konsenzu sociálnych partnerov v SR systematicky rozvíjané v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI.

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu v sekcii B Ťažba a dobývanie v rokoch 2010 až 2018 v SR
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v sekcii B Ťažba a dobývanie v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 131 organizácií, čo predstavuje nárast o 121,3 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2015 a 2016, kedy vzniklo 39 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 29,8 % z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový pokles medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 2 078 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení pokles o 45 %. Najvyšší pokles bol medzi rokmi 2015 a 2016, čo predstavuje zníženie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 786 tis. EUR. Vzhľadom na rast počtu organizácií a pokles tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s nízkymi tržbami za vlastné výkony a tovar.

Z hľadiska sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore ťažba a úprava surovín, geológia vývoj takmer kopíroval vývoj špecifickej nezamestnanosti v SR, a to z hľadiska trendu aj výšky. Z regionálneho hľadiska sektorovo špecifická nezamestnanosť najvýraznejšie vzrástla v Žilinskom kraji, kde bola zároveň na konci sledovaného obdobia najvyššia. V sekcii B Ťažba a dobývanie počet organizácií rástol a úmerne k tomu výška tržieb na jednu organizáciu klesala.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.