Maximalizácia výkonnosti zamestnancov, ich efektívne využívanie a dlhšie pracovné uplatnenie, minimalizácia úrazovosti a chorobnosti

Ťažba a úprava surovín, geológia patrí k najnebezpečnejším sektorom, pričom najmä pri ťažobných prácach je podstatne vyššia pravdepodobnosť úmrtia pri úrazoch, ako napr. v priemysle. Hlavné riziká sa prejavujú v nasledovných oblastiach:

 • práce na lomových stenách, kde sú špecifickým rizikom technické poruchy vozidiel,
 • prevádzka vozidiel, pri ktorej z dôvodu nesprávneho odhadu vodiča prichádza k nehodám,
 • veľmi vysoká úrazovosť býva evidovaná v súvislosti so strojným zariadením, pričom veľkú časť úrazov spôsobujú pásové dopravníky,
 • vibrácie spôsobované používaním ručnej techniky a nedodržiavanie zásad školy chrbtice pri práci s vibračnou technikou,
 • plyn (metán, CO2) a prach vo vzduchu (kremík, uhlie, azbest a pod.), znečistenie pracovného prostredia chemickými látkami,
 • nedostatočná automatizácia ťažby pri porovnaní so svetovými technologickými lídrami,
 • sektorovo špecifickí zamestnanci v dôsledku charakteru práce často pracujú mimo štandardného pracovného času, resp. pod značným časovým tlakom, čo taktiež exponenciálne zvyšuje riziko vzniku úrazov.

V ťažbe a úprave surovín, geológii, ktorá je v širšom kontexte súčasťou primárneho sektora národného hospodárstva, je zaisťovaniu BOZP venovaná mimoriadna pozornosť, čo sa prejavuje najmä pri výkone sektorovo špecifických zamestnaní – v rámci nasledovných hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08:

 • 2 – Špecialisti,
 • 3 – Technici a odborní pracovníci,
 • 7 – Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci,
 • 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení.

Opatrenia na zvládanie bezpečnostných a zdravotných rizík sa v ťažbe a úprave surovín, geológii úspešne uplatňujú najmä pri výkone pracovných úloh s vyššími požiadavkami na sektorovo-kompetenčnú úroveň zamestnancov. Výraznejšia úrazovosť a chorobnosť sa prejavuje na nízkej sektorovo-kompetenčnej úrovni, pričom najvyšší počet pracovných úrazov bol zaznamenaný v hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08:

 • 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, a to najmä v triede zamestnaní SK ISCO-08:
  • 93 – Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave.

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v povrchovom a podzemnom ťažobnom priemysle zahrňuje najmä nasledovné oblasti:

 • automatizáciu práce,
 • dozor, systém bezpečnostných certifikátov a cvičenia bezpečnosti,
 • starostlivosť o dobrý stav techniky, mechanické a elektrické vybavenie a zariadenie, pravidelné kontroly vozidiel,
 • dopravu, únikové cesty a východy, prostriedky na evakuáciu a únik,
 • osvetlenie, hygienickú výbavu, respirátory, zariadenia pre prvú pomoc,
 • ochranu pred rizikami výbuchu, znečisteným ovzduším a nebezpečenstvom požiaru,
 • skrátenie expozičného času pri práci v prašnom prostredí (kremík, uhlie, azbest a pod.),
 • starostlivosť o nebezpečné priestory, miesta na skladovanie odpadového materiálu, výbušnín, roznecovadiel, ako aj o pomocné povrchové zariadenia,
 • diagnostické a signalizačné zariadenia, ktoré prostredníctvom vyhodnocovania aktuálnej situácie na pracovisku upozorňujú na vznikajúce riziká a umožňujú automatizované prerušenie pracovnej činnosti,
 • dodržiavanie zásad školy chrbtice pri práci, kompenzačné cvičenia na uvoľnenie namáhaných svalových skupín a posilňovanie oslabených svalových skupín.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.