Základné piliere Surovinovej politiky SR budú zachované – 9. rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

04.02.2022

Deviate rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo 3. februára 2022 online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams. Rokovania sa zúčastnilo 52 % členov Sektorovej rady vrátane tajomníka. Hlavnou témou rokovania bola realizácia navrhnutých opatrení sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len „SSRĽZ“) a prezentácia inovácií v informačnom systéme SRI (ďalej len „IS SRI“).

Na úvod rokovania vystúpil Ing. Ivan Nemeth, MBA, predseda Sektorovej rady, ktorý priblížil činnosť Rady zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu. Tajomník Sektorovej rady odprezentoval aktuálne opatrenia SSRĽZ pre roky 2022 – 2023, ktoré by sa mali začať v krátkom čase realizovať. Prítomných informoval o promo článku k SSRĽZ, ktorý vypracoval RNDr. Dušan Onačila, člen Sektorovej rady. V rámci tohto bodu predseda Sektorovej rady informoval, že prof. Ing. Viliam Bauer, člen Sektorovej rady, bude dňa 16.2. 2022 prezentovať SSRĽZ na rokovaní v Slovenskej banskej komore. Neskôr tajomník prezentoval inovácie v informačnom systéme SRI a aktuálny stav národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“).  Konštatoval, že všetky uvedené NŠZ boli v riadnom termíne schválené.

Na záver rokovania vystúpil RNDr. Dušan Onačila zo Slovenskej banskej komory a Ing. Miroslav Jarábek z Ministerstva hospodárstva SR, ktorí informovali prítomných členov ohľadom aktuálnej situácie kľúčového dokumentu pre sektor – Surovinová politika SR. Ešte predtým ako sa Sektorová rada oboznámila so závermi deviateho rokovania vystúpil predseda Sektorovej rady s informáciou o národnom projekte Systém overovania kvalifikácií. Informoval o vytvorení expertnej pracovnej skupiny za Sektorovú radu a ich aktivitách. Na rokovaní sa prítomní členovia predbežne dohodli, že najbližšie rokovanie sa uskutoční na prelome apríla a mája 2022. Miesto a presný termín budú upresnené po komunikácii tajomníka s predsedom Sektorovej rady. Následne tajomník informuje všetkých členov Sektorovej rady.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.