Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)

Silné stránky:

 • Slovensko je historicky významná oblasť dobývania a úpravy nerastov,
 • efektívna, bezpečná a spoľahlivá prevádzka,
 • doťažovanie a optimalizácia – predĺženie životného cyklu existujúcich ložísk (aplikovanie výskumu a vývoja),
 • Slovensko je dobre geologicky preskúmané/zmapované,
 • dôležitá úloha nerastných surovín (tradícia),
 • značná možnosť zamestnanosti.

Slabé stránky:

 • Nízky podiel ťažby nerastov na tvorbe HDP,
 • malé nebilančné zásoby kritických nerastných surovín,
 • malý potenciál známych ložísk nerastov,
 • nedostatočná harmonizácia banského práva v rámci EÚ,
 • nízke uplatnenie vysokokvalifikovaných zamestnancov v tejto oblasti,
 • vysoká energetická náročnosť úpravy surovín,
 • niektoré procesy (najmä tepelné) sú založené na odstránení uhlíka,
 • vekový priemer zamestnancov,
 • obmedzené množstvo nerastného bohatstva,
 • spoločnosť pod ťažbou chápe prevažne ťažbu uhlia,
 • pri ťažbe a úprave surovín ide o vysoký podiel ľudskej práce,
 • nedostatok zamestnancov – prevažuje zamestnanosť mužov,
 • negatívny vplyv na životné prostredie,
 • absencia učebných, študijných i vysokoškolských odborov zameraných na ťažbu a úpravu surovín a geológiu,
 • chýbajúca aktuálna, moderná surovinová politika štátu.

Príležitosti:

 • Dobývať aj ložiská s nízkym obsahom úžitkovej zložky,
 • sekundárne upravovať materiál z háld, odvalov a odkalísk s cieľom získať z nich úžitkovú zložku,
 • aktívne zapojenie SR do surovinovej politiky EÚ,
 • dlhodobý dopyt svetových trhov po nerastných surovinách,
 • priestor na aplikáciu nových dobývacích metód a technológií,
 • ďalší prieskum na území SR – nájdenie ďalších ekonomicky ťažiteľných prospektov,
 • maximalizácia využitia nerastných surovín spojená so znižovaním spotreby zdrojov,
 • rozvoj alternatívnych podnikateľských aktivít (skladovanie energie, odpadov, CO2),
 • efektívnosť surovinovej politiky vo vzťahu k vybraným zdrojom pre smart industry na území Slovenskej republiky,
 • dobývanie kritických nerastných surovín.

Hrozby:

 • Neatraktívna oblasť pre mladých ľudí,
 • prioritou EÚ v oblasti dobývania a úpravy nerastov je výskum a inovácie,
 • riešenie znižovania uhlíkovej stopy len v EÚ,
 • regulačné zásahy (vrátane implementácie práva EÚ do slovenskej legislatívy – prísnejšia transpozícia),
 • sprísňovanie opatrení a požiadaviek vyplývajúcich z klimatickej zmeny,
 • konkurencia zo zahraničia,
 • nezáujem o štúdium technických smerov – strata nevyhnutnej odbornosti a zručností,
 • rastúci odpor verejnosti voči novým aktivitám bez záujmu o odbornú diskusiu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.