Vitalita zamestnávateľských subjektov

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. služby, vymedzujú sektor ťažba a úprava surovín, geológia nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

  • Ťažba uhlia a lignitu,
  • Ťažba ropy a zemného plynu,
  • Dobývanie kovových rúd,
  • Iná ťažba a dobývanie,
  • Pomocné činnosti pri ťažbe.

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia bol už v roku 1995 sektorom s najmenším podielom na celkovej zamestnanosti v SR, a to cca 1 %. Následne, do roku 2020, prišlo k výraznému zníženiu predmetného podielu, a to na cca 0,2 %.

Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci sektora ťažba a úprava surovín, geológia
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v rámci celej SR približne 30 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového subjektu bolo koncentrované najmä v rámci Bratislavského, Prešovského a Košického kraja. Medzi regiónmi najnižšie podiely na vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov vykázali Trnavský a Trenčiansky kraj.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov)
Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval.
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

 Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore ťažba a úprava surovín, geológia bol v SR v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2020, kedy v rámci sektora pribudlo približne 50 nových účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov, bez ohľadu na ich veľkosť, začalo pôsobiť v danom sektore v roku 2017, a to približne 10.

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v sledovanom časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne v období od roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 130 ekonomických subjektov. Menej ako 10 ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora vo veľkostnej kategórii 1 až 9 zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov bol zaznamenaný jeden nový ekonomický subjekt. V ďalších veľkostných kategóriách (t. j. 50 a viac zamestnancov) od roku 2017 do roku 2021 nevznikol v sektore ani jeden nový ekonomický subjekt. V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo v sektore, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 30 ekonomických subjektov ročne.

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov na konci sledovaného obdobia, (t. j. v roku 2021) vo veľkostnej kategórii bez evidovaných zamestnancov, a to približne 50 ekonomických subjektov. Naopak, najnižšou dynamikou sa v tejto veľkostnej kategórii vyznačoval rok 2017.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa právnej formy
Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval.
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v období rokov 2017 až 2021, pričom kumulatívne za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 70.

Ďalšou často využívanou formou vzniku a fungovania nových ekonomických subjektov v sektore bola spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú ako právnu formu využilo pri svojom založení v rokoch 2017 až 2021 kumulatívne približne 60 subjektov.

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to cca 30 ekonomických subjektov) v roku 2020 prostredníctvom podnikateľov-fyzických osôb. Druhá najvyššia intenzita vzniku ekonomických subjektov v ťažbe a úprave surovín, geológii (cca 20 ekonomických subjektov) bola zaznamenaná v právnej forme spoločnosti s ručením obmedzeným v roku 2020. Taktiež obchodných spoločností vzniklo najviac v dynamickom roku 2020 (a to cca 20 subjektov), pričom všetky boli spoločnosti s ručením obmedzeným.

Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora ťažba a úprava surovín, geológia v období rokov 2017 až 2021
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v roku 2017, ich približne 86 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 2017. Čiže približne 14 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju činnosť ešte do konca roku 2017 (rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu roku 2018, t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 79 % a tento stav zostal zachovaný aj na konci roku 2021. Na základe rozboru vývoja v náročnom období rokov 2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo špecifický záver, že zo 100 ekonomických subjektov vzniknutých v rámci sektora ťažba a úprava surovín, geológia v roku 2017, ich 79 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.