Všeobecné finančné-ekonomické ukazovatele za sektor

Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor ťažba a úprava surovín, geológia

Produkcia v sektore dosiahla v roku 2017 hodnotu 543 266 tis. EUR, čo z produkcie celého národného hospodárstva tvorí 0,27 %. Oproti porovnávanému roku 2013 sa hodnota produkcie znížila iba o 2 673 tis. EUR. Tržby za vlastné výkony a tovar za rok 2017 tvorili v sektore približne 0,26 % z celkových tržieb v národnom hospodárstve. Ich výška sa v porovnaní s rokom 2013 na rozdiel od produkcie zvýšila.

Pridaná hodnota bola v roku 2017 na úrovni 339 791 tis. EUR, čo predstavuje 0,5 % na celkovom objeme pridanej hodnoty v hospodárstve. Oproti roku 2013 došlo k nárastu v predmetnom ukazovateli. S vyjadrením počtu zamestnancov v sektore dokážeme interpretovať aj pridanú hodnotu na zamestnanca. Tá v tomto sektore dosiahla v roku 2017 hodnotu 55 tis. EUR, čo je oproti roku 2013 nárast o 10 tis. EUR. Priemerná výška pridanej hodnoty v národnom hospodárstve za rok 2017 bola na úrovni 40,3 tis. EUR.

Sektor ťažby a úpravy surovín, geológie zamestnával v roku 2017 celkovo 6 170 zamestnancov, čo z celkového národného hospodárstva predstavovalo  0,3 %. Oproti roku 2013 bolo možné sledovať pokles počtu zamestnancov v tomto odvetví o necelých 1 000. Na celkovom počte zamestnancov v sektore mali ženy podiel približne 14 %.

Priemerná hrubá mesačná mzda v odvetví dosahovala v roku 2017 úroveň 1 118 EUR, čo ju spomedzi všetkých sektorov národného hospodárstva radí na 10. miesto. V nasledujúcom grafe sú porovnania hrubých priemerných miezd vo všetkých odvetviach za rok 2017.

Hrubá priemerná mesačná mzda sektorov národného hospodárstva v roku 2017

Zdroj: ŠÚ SR a vlastné výpočty TREXIMA Bratislava

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.