Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia

V rámci sektora sú z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečované výlučne tie ekonomické činnosti, ktoré prislúchajú do sekcie B – ŤAŽBA A DOBÝVANIE. Konkrétne ide o tieto divízie SK NACE Rev. 2: 05 Ťažba uhlia a lignitu, 06 Ťažba ropy a zemného plynu, 07 Dobývanie kovových rúd, 08 Iná ťažba a dobývanie, a taktiež 09 Pomocné činnosti pri ťažbe.
To znamená, že všetky ekonomické činnosti podľa SK NACE Rev. 2, ktoré sú klasifikačne vymedzené v sekcii B – ŤAŽBA A DOBÝVANIE, sú v sektorovej štruktúre NSP/SRI pokryté v rámci sektora ťažba a úprava surovín, geológia.

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty patriace do nasledovných divízií produktov:

  • 05 Uhlie a lignit,
  • 06 Ropa a zemný plyn,
  • 07 Kovové rudy,
  • 08 Ostatné produkty ťažby a dobývania,
  • 09 Pomocné práce pri ťažbe.

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA:

V rámci divízie 05 Uhlie a lignit je typickým produktom lignit (t. j. uhlie s výhrevnosťou < 23 865kJ/kg mokrej vzorky bez popola). Dôležitým produktom divízie 07 Kovové rudy je železná ruda. Ďalšou divíziou, ktorej produkty sú typické pre tento sektor, je divízia 08 Ostatné produkty ťažby a dobývania, v rámci ktorej medzi hlavné produkty patria najmä: vápenec, štrk a piesok.

Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách v rámci sektora ťažba a úprava surovín, geológia v SR za roky 1995 až 2017 (v mil. EUR)

 Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 141,7 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast približne o 80 %. Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách bola evidovaná v roku 2008, a to 379,8 mil. EUR a minimum na úrovni 176,9 mil. EUR bolo dosiahnuté v roku 1995. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 6,2 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení približne 3,5 %.

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách je však v porovnaní s vývojom v bežných cenách značne odlišný. Počas sledovaného obdobia absolútny pokles dosiahol približne 34,2 mil. EUR, čo je relatívny pokles o 9 % v percentuálnom vyjadrení. Maximum bolo dosiahnuté v roku 1999 na úrovni 386,5 mil. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola 204,7 mil. EUR v roku 2006. V sledovanom období je priemerný ročný pokles približne 1,5 mil. EUR, čo predstavuje približne 0,4 % v percentuálnom vyjadrení.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 05 Ťažba uhlia a lignitu v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Legenda:

V rámci divízie ekonomických činností 05 Ťažba uhlia a lignitu je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu, Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo a Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment Podiel zamestnancov divízie 05 Ťažba uhlia a lignitu vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 65 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre automobilový priemysel a strojárstvo, dosahuje približne 10 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment tvoria približne 5 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 07 Dobývanie kovových rúd v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V rámci divízie ekonomických činností 07 Dobývanie kovových rúd je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. Podiel zamestnancov divízie 07 Dobývanie kovových rúd vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 87 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 5 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby tvoria približne 4 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 08 Iná ťažba a dobývanie v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Legenda: 

V rámci divízie ekonomických činností 08 Iná ťažba a dobývanie je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu, Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu a Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo. Podiel zamestnancov divízie 08 Iná ťažba a dobývanie vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 37 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, dosahuje približne 16 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre automobilový priemysel a strojárstvo tvoria približne 10 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 09 Pomocné činnosti pri ťažbe v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V rámci divízie ekonomických činností 09 Pomocné činnosti pri ťažbe je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch. Podiel zamestnancov divízie 09 Pomocné činnosti pri ťažbe vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 70 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment, dosahuje približne 12 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch tvoria približne 4 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore ťažba a úprava surovín, geológia na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 2018 (v osobách)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore ťažba a úpravu surovín, geológia za rok 2018 sa nachádza v Trenčianskom kraji, kde ich počet predstavoval približne 300, vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Žilinským krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania približne 200 osôb. Na druhej strane v Nitrianskom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len cca 10 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Trnavskom kraji, a to takmer 20. Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Trenčianskom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo približne 400 osôb. Trenčiansky kraj bol nasledovaný Košickým krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo viac ako 100 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Žilinskom kraji, kde nárast predstavoval približne 100 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj v Prešovskom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol približne o 50. Naopak, v Trenčianskom kraji bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb o približne 120. V Trnavskom kraji a Nitrianskom kraji neprišlo takmer k žiadnym zmenám.

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore ťažba a úpravu surovín, geológia v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI.

V sektore ťažba a úpravu surovín, geológia bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 1 197 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 093 EUR. To predstavuje podiel 91,3 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 157 EUR, a to predstavuje 96,7 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 818 EUR, čo predstavuje 151,9 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 725 EUR, resp. 60,6 percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.