Kontext sektora z roku 2019

Sektor pozostáva z piatich divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2, a to: 05 Ťažba uhlia a lignitu, 06 Ťažba ropy a zemného plynu, 07 Dobývanie kovových rúd, 08 Iná ťažba a dobývanie, 09 Pomocné činnosti pri ťažbe. Väčšina zamestnancov v sektore nadobudla kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I, a to približne 58 %.

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora ťažba a úprava surovín, geológia za roky 2009 a 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore ťažba a úprava surovín, geológia patril v roku 2018 do vekovej skupiny 50 až 54 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie narástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 55 až 59 rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 35 až 39 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 50 až 54 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 16,7 % z celkového počtu zamestnancov v sektore. U žien bola v roku 2018 s podielom 3,3 % najpočetnejšia veková skupina 55 až 59 rokov. Sektor sa na základe porovnania starších vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje starnutím zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora ťažba a úprava surovín, geológia za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor je charakteristický najmä silným zastúpením mužov so stupňom vzdelania Vyučení, ktorých počet v roku 2018 dosiahol takmer 2,5 tisíc osôb. V porovnaní s celoštátnou štruktúrou zamestnanosti sa sektor ťažba a úprava surovín, geológia vyznačuje vyšším podielom pracovných príležitostí pre mužov. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa približne 10 % osôb.

Priemerná mzda a medián v rámci sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov za rok 2018 bola na úrovni 1 197 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 1 093 EUR.

Zamestnanosť v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v členení podľa  celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia tvorí 0,37 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v národnom hospodárstve SR, čím sa radí medzi najmenšie sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 84 % Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Trenčianskom kraji, a to na úrovni 1,59 % z celkového počtu zamestnancov v danom kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Nitrianskom kraji, a to len 0,04 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.