Vekové aspekty vplyvu pandémie nového koronavírusu na trh práce v sektorovej štruktúre NSP

V rámci sektorovej štruktúry NSP kreujú sektor ťažba a úprava surovín, geológia nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

 • Ťažba uhlia a lignitu,
 • Ťažba ropy a zemného plynu,
 • Dobývanie kovových rúd,
 • Iná ťažba a dobývanie,
 • Pomocné činnosti pri ťažbe.

Sektorovo špecifickí zamestnanci všetkých vekových kategórií spolu tvorili k 31. 12. 2020 približne 0,3 %-ný podiel na zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP, čím sa sektor radí medzi menšie sektory. Činnosti získavania, spracovania, využívania a ochrany zemských zdrojov sú existenčne naviazané na zdrojové lokality predurčené dlhodobým geologickým vývojom planéty Zem, ako živého systému fyzikálnych, chemických a biologických väzieb. Prírodné danosti regiónov SR tiež výrazne ovplyvňujú priestorové rozmiestnenie zamestnanosti, resp. nezamestnanosti v sektore ťažba a úprava surovín, geológia, a preto sa v príslušných sektorových charakteristikách prejavujú zvýšené požiadavky na ochranu dôverných štatistických údajov, predovšetkým v tých regiónoch (krajoch SR), kde sektorovo špecifické ľudské zdroje, resp. zamestnávateľské organizácie, dosahujú nízku početnosť.

Pomerné zastúpenie jednotlivých vekových kategórií zamestnancov (mužov aj žien spolu) v rámci celej SR za sektor ťažba a úprava surovín, geológia prezentuje nasledujúci graf.

Veková štruktúra sektorovo špecifickej zamestnanosti v sektore ťažba a úprava surovín, geológia k 31.12.2020
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektorovej štruktúre NSP bol sektor ťažba a úprava surovín, geológia k 31. 12. 2020 unikátny tým, že sektorovo špecifickí zamestnanci v strednom veku, t. j. 29 až 50 rokov, sa svojou početnosťou takmer presne vyrovnali súčtu staršej vekovej skupiny zamestnancov (t. j. osôb starších ako 50 rokov) a mladších zamestnancov vo veku do 29 rokov. Zastúpenie mladších zamestnancov však bolo v porovnaní so staršími násobne nižšie, zatiaľ čo podiel mladších zamestnancov na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov bol iba cca 6,0 %, podiel starších bol až 44,0 %, čo predikuje zvýšené požiadavky na efektívnu náhradu pracovných síl prostredníctvom kvalitných, aktuálnych a prakticky orientovaných programov počiatočného aj ďalšieho vzdelávania v úzkej súčinnosti so zamestnávateľskými subjektmi.

Z rozboru stavu a štruktúry nezamestnanosti vyplýva, že sektorovo špecifickí UoZ spolu (t. j. bez ohľadu na vek) tvorili k 31. 12. 2020 cca 1,0 %-ný podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane regionálnej distribúcie a chronológie v období pandémie nového koronavírusu, je uvedená nižšie.

Veková štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore ťažba a úprava surovín, geológia od 31.12.2019 do 31.12.2020
 Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia bol v rámci sektorovej štruktúry NSP zasiahnutý pandémiou nového koronavírusu pomerne slabo. Počet UoZ spolu (bez ohľadu na vek) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre sektor ťažba a úprava surovín, geológia od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, z dôvodu  pandémie COVID-19, vzrástol približne o 7,1 % na viac ako 1 500 osôb. Za predošlé obdobie, t. j. od januára 2019 do marca 2020, sa však počet UoZ výrazne znížil, a tak počas celého sledovaného obdobia prišlo k celkovému zníženiu počtu UoZ približne o 15,0 %. Od 31. 12. 20219 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ zvýšil o 4,7 %.

Z hľadiska veku sektorovo špecifických UoZ k 31. 12. 2020 prevažovali osoby staršie ako 50 rokov, ktoré tvorili približne 60,0 % (t. j. cca 930 osôb) z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. UoZ vo veku od 29 do 50 rokov bolo približne 570 osôb, resp. 36,9 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel mladších UoZ bol iba 3,0 % (cca 50 osôb). Celkovo sa počet starších UoZ počas celého sledovaného obdobia rokov 2019 a 2020 znížil o približne 70 osôb, resp. o 6,7 %. Najvýraznejšie zníženie počtu UoZ bolo zaznamenané v strednej vekovej kategórii, a to približne o 217 osôb, pričom relatívne zníženie počtu UoZ v tejto vekovej kategórii predstavovalo približne 27,5 %. Naopak, mladšia veková kategória zaznamenala mierny prírastok počtu UoZ, čo bolo vzhľadom na ich najnižšiu absolútnu početnosť spojené s relatívnym zvýšením približne o 7,0 %. Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 (t. j. počas jedného roka) sa počet UoZ v strednom a mladšom veku zmenil veľmi mierne, počet starších UoZ sa však zvýšil o približne 70 osôb, resp. o cca 8,0 %.

Výpočet miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti je založený na vzťahu dvoch vyššie uvedených skupín ľudských zdrojov, ktorými sú:

 • sektorovo špecifickí zamestnanci na základe ich vykonávaného zamestnania zaradení do sektora podľa kritéria, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre sektor ťažba a úprava surovín, geológia,
 • sektorovo špecifickí UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do evidencie UoZ prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre sektor ťažba a úprava surovín, geológia.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti vyjadruje, koľko sektorovo špecifických UoZ pripadá na 100 ekonomicky aktívnych osôb, t. j. sektorovo špecifických zamestnancov a sektorovo špecifických UoZ spolu. Vyjadruje mieru voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými vedomosťami, zručnosťami a praktickými skúsenosťami.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31.12.2019
Vysvetlivka: (D) – Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter.
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Na konci decembra 2019 bola miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v priemere za celú SR 9,6 %. Trenčiansky kraj, v ktorom mal sektor lokalizované vysoké počty ľudských zdrojov v ťažbe a spracovaní hnedého uhlia, sa vyznačoval výrazne nižšou hodnotou (iba 5,9 %) a svojou váhou výrazne zredukoval celoslovenský priemer. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Trnavskom a Prešovskom kraji, z dôvodu nízkej početnosti sektorovo špecifických UoZ a zamestnancov v danom veku, resp. zamestnávateľských subjektov, sú však konkrétne hodnoty ukazovateľa predmetom ochrany dôverných údajov. Obdobne dôverný charakter mal sektor aj v Bratislavskom kraji, kde bola spomedzi všetkých krajov najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v mladšej vekovej kategórii. Dlhodobo bolo v Bratislavskom kraji v tomto sektore málo pracovných príležitostí, t. j. podstatne nižší počet sektorovo špecifických zamestnancov, čo je tiež zohľadnené v použitej metodike výpočtu miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti, vyjadrujúcej vzájomný vzťah oboch skupín ľudských zdrojov, t. j. sektorovo špecifických UoZ aj sektorovo špecifických zamestnancov v príslušných vekových triedeniach. Nízkou mierou sektorovo špecifickej nezamestnanosti sa vyznačoval aj Žilinský kraj, charakteristický vyšším zastúpením ťažby dolomitu, vápenca a ďalších prírodných uhličitanov.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31.12.2019
Vysvetlivka: (D) – Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter.
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb v strednom veku bola v roku 2019 v Bratislavskom kraji, a to približne 2,0 %. Aj v Trenčianskom kraji, ktorý je z hľadiska rozsahu ekonomických činností v sektore kľúčový, bola pomerne nízka miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov, a to 5,0 %. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Košickom a Prešovskom kraji, z dôvodu nízkej početnosti sektorovo špecifických UoZ a zamestnancov v danej vekovej kategórii, resp. zamestnávateľských subjektov, sú však konkrétne hodnoty ukazovateľa predmetom ochrany dôverných údajov.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31.12.2019
Vysvetlivka: (D) – Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter.
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V rámci rozboru regionálnej distribúcie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v decembri 2019 možno konštatovať, že v štyroch krajoch, a to v Nitrianskom, Prešovskom, Banskobystrickom a Košickom, prevýšila celoštátny priemer sektora. Konkrétne hodnoty sledovaného ukazovateľa sú z dôvodu nízkej početnosti sektorovo špecifických UoZ a zamestnaných osôb daného veku, resp. zamestnávateľských subjektov v danom členení kraj / sektor, predmetom ochrany dôverných údajov. Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších v roku 2019 bola v Bratislavskom kraji, kde však dlhodobo nie sú lokalizované vysoké počty sektorovo špecifických ľudských zdrojov.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31.12.2020
Vysvetlivka: (D) – Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter.
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

December 2020 sa vyznačoval v rámci sektora nadpriemernou mierou sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v troch krajoch SR. Zvýšené počty UoZ v niektorých krajoch boli spôsobené tiež návratom UoZ do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom regióne, vrátane zahraničia. U osôb vo veku do 29 rokov bola najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore v Prešovskom kraji, jej konkrétna hodnota je dôverná informácia z dôvodu nízkej početnosti sektorovo špecifických ľudských zdrojov v danom veku, resp. zamestnávateľských subjektov. Za týmto krajom nasledoval Trnavský kraj, kde výška miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb dosiahla 27,0 %. Najúspešnejšími krajmi s najnižšou mierou sektorovo špecifickej nezamestnanosti boli  Žilinský, Bratislavský a Nitriansky kraj.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31.12.2020
Vysvetlivka: (D) – Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter.
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V rámci rozboru regionálnej distribúcie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov v decembri 2020 možno konštatovať, že v štyroch krajoch (Košickom, Prešovskom, Nitrianskom a Banskobystrickom) prevýšila sektorovo špecifická nezamestnanosť celoštátny priemer sektora. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti stredných ročníkov v tomto sektore bola v Košickom kraji a v Prešovskom kraji (konkrétne hodnoty sú predmetom ochrany dôverných údajov). Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji, a to približne iba 3,8 %. Hodnotu celoštátneho priemeru výrazne pozitívne ovplyvnil najmä Trenčiansky kraj (6,1 %), ktorý je z hľadiska početnosti sektorovo špecifických ľudských zdrojov najvýznamnejším regiónom sektora ťažba a úprava surovín, geológia.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31.12.2020
Vysvetlivka: (D) – Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter.
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálneho rozloženia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v decembri 2020 bolo identifikované, že v polovici krajov (Prešovskom, Košickom, Banskobystrickom a Nitrianskom) prevýšila priemer sektora za celú SR. Konkrétne hodnoty sú dôverné, pretože v danej vekovej kategórii sa v dotknutých regiónoch vyskytovalo málo sektorovo špecifických UoZ, zamestnancov, resp. zamestnávateľských organizácií. Celoštátny priemer v pozitívnom smere podstatne znižoval početne významný a stabilizovaný Trenčiansky kraj, a to s mierou sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov na úrovni 12,4 %. Hodnotu blízku priemeru za celú SR vykazoval Žilinský kraj.

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov zvýšenie približne o 3,3 p. b. Na základe porovnania krajov bol najvyšší nárast zaznamenaný v Prešovskom kraji, podstatne lepšie na tom boli z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladšie ročníky v Nitrianskom kraji
a v Trnavskom kraji, kde jej hodnota medziročne poklesla. Špecifická nezamestnanosť v sektore ťažba a úprava surovín, geológia sa prejavila v počte mladších osôb, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania:

 • Baník,
 • Pomocný pracovník v ťažobnom priemysle,
 • Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín,
 • Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín.

Medziročná zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore nárast približne o 1,4 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol dosiahnutý v Nitrianskom kraji a na druhej strane spektra sa z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti nachádzal Trnavský kraj, kde hodnota daného ukazovateľa poklesla. Trenčiansky kraj, v ktorom medziročný nárast predstavoval iba 1,1 p. b., sa najviac pričinil o relatívne stabilný celoštátny priemer. Medziročne pandémia nového koronavírusu ovplyvnila zvýšenie sektorovo špecifickej nezamestnanosti najmä u tých osôb vo veku od 29 do 50 rokov, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ pracovali v zamestnaniach:

 • Pomocný pracovník v ťažobnom priemysle,
 • Baník,
 • Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín,
 • Baník, strojník,
 • Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín.

Rozdiel v miere sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v čase  pandémie nového koronavírusu (t. j. medzi hodnotami za december 2019 a za december 2020) v tomto sektore predstavoval približne 3,7 p. b. Trenčiansky kraj v tejto vekovej kategórii predstavoval stabilizujúci región, keďže tu došlo k zvýšeniu miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti približne iba o 2,2 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol dosiahnutý na východe SR a (podobne ako v mladších vekových kategóriách) pandémia negatívne ovplyvnila najmä tie osoby staršie ako 50 rokov, ktoré vykonávali pracovnú činnosť v zamestnaniach:

 • Pomocný pracovník v ťažobnom priemysle,
 • Baník,
 • Baník, strojník,
 • Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín,
 • Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín.

Zhrnutie za sektor: Sektor ťažba a úprava surovín, geológia zabezpečoval k 31. 12. 2020 približne polovicu svojich požiadaviek na ľudské zdroje osobami vo veku od 29 do 50 rokov, podiel sektorovo špecifických zamestnancov starších ako 50 rokov bol približne 44,0 % a mladších do 29 rokov bolo iba cca 6,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov (t. j. mužov a žien spolu). V sektore už dlhší čas prebiehajú procesy postupného útlmu ťažobných činností, najmä hnedého uhlia, vrátane realizácie Akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra, ktoré sú spojené s poklesom pracovných príležitostí v tradične banských zamestnaniach, vrátane pracovného uplatnenia zamestnancov dochádzajúcich z iných regiónov, a to súbežne s reštrukturalizáciou výrobnej činnosti a novými požiadavkami na odborné vedomosti, zručnosti a spôsobilosti pracovných síl. Napr. moderná technológia chovu sumčeka afrického je nielen unikátna, ale  kapacitou  produkcie aj najvýkonnejšia v rámci EÚ. Prakticky tak dochádza v rámci sektora ťažba a úprava surovín, geológia k postupnému a kontinuálnemu znižovaniu počtu sektorovo špecifických zamestnancov. Reštrukturalizácia sa na celoštátnej úrovni prejavovala aj v období pandémie nového koronavírusu, a to najmä zvýšením počtu sektorovo špecifických UoZ v zamestnaniach:

 • Pomocný pracovník v ťažobnom priemysle,
 • Baník,
 • Baník, strojník,
 • Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín,
 • Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín a pod.

Zvýšenou sektorovo špecifickou nezamestnanosťou boli zasiahnuté najmä Prešovský, Košický a Nitriansky kraj. Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ aj miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti zvýšili najmä u osôb starších ako 50 rokov. Práve starší UoZ boli k 31. 12. 2020 najpočetnejšou časťou sektorovo špecifických UoZ (približne 60,1 %), nasledovaní osobami v strednom veku (36,9 %) a mladšími do 29 rokov (3,0 %). Osoby v strednom veku sa v rámci reštrukturalizácie v porovnaní so staršími viac uplatnili v nových zamestnaniach a kratší čas zotrvávali v evidencii UoZ.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.