Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje tie ekonomické činnosti, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií predmetnej klasifikácie:
05 Ťažba uhlia a lignitu, 06 Ťažba ropy a zemného plynu, 07 Dobývanie kovových rúd, 08 Iná ťažba a dobývanie, a 09 Pomocné činnosti pri ťažbe.

Keďže pracovným úrazom v zmysle § 195 ods. 2 Zákonníka práce je poškodenie zdravia, ktoré bolo spôsobené zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sektorové charakteristiky NSP/SRI neobsahujú úrazy fyzických osôb – podnikateľov (t. j. samostatne zárobkovo činných osôb, samostatne hospodáriacich roľníkov, slobodných povolaní).

V sektore ťažba a úprava surovín, geológia bolo za ostatných päť rokov s aktuálne dostupnými údajmi, t. j. za roky 2014 až 2018, evidovaných 13 RPÚ, čo znamená, že v tomto sektore bolo zaznamenaných najmenej RPÚ zo všetkých 24 sektorov NSP/SRI.

Počet RPÚ v sektore ťažba a úprava surovín, geológia a medián RPÚ za všetky sektory NSP/SRI za roky 2014 až 2018

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Až 76,9 % RPÚ v sektore bolo za sledované obdobie u zamestnávateľov s počtom zamestnancov 50 až 249. Najviac RPÚ, s podielom 46,2 %, sa za sledované obdobie stalo na pracovisku: výrobná plocha, továreň, dielňa.

Pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave boli najčastejším zamestnaním s výskytom RPÚ, a to s podielom 38,5 %. Podrobnejšie informácie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Zamestnania s najvyššou početnosťou RPÚ v sektore ťažba a úprava surovín, geológia za roky 2014 až 2018

Zdroj: NIP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI, Vysvetlivky: (-) jav sa nevyskytoval

 Z hľadiska príčin vzniku úrazov až v 84,6 % RPÚ v sektore nastalo z dôvodu nedostatkov osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (napr. chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy).

Za ostatných päť rokov, t. j. 2014 až 2018, boli v sektore len dva pracovné úrazy s ŤUZ, ktoré sa stali v roku 2016. Podiel sektora na celkovom počte pracovných úrazov s ŤUZ v národnom hospodárstve za analyzované obdobie bol 0,3 %, keďže tento sektor mal v sektorovej štruktúre NSP/SRI najnižší počet úrazov s ŤUZ.

Inovácie v sektore predstavujú okrem znižovania počtu pracovných úrazov taktiež významný činiteľ riešenia aktuálnej výzvy v oblasti vysokého počtu inzerovaných voľných pracovných miest, s ktorých obsadzovaním sú spojené ťažkosti zamestnávateľských subjektov.

Regionálna distribúcia počtu inzerovaných voľných pracovných miest (VPM) v sektore ťažba a úprava surovín, geológia podľa úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 30. 9. 2019

Zdroj: Ústredie PSVR, ISTP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SR
Poznámka: V Nitrianskom kraji sa jav nevyskytoval

V sektore ťažba a úprava surovín, geológia je v prípade VPM s nižšími úrovňami EKR identifikovaný ich najvyšší počet v Trenčianskom kraji, kde dosiahol približne 30. V Žilinskom kraji bolo na tejto úrovni EKR z hľadiska počtu voľných pracovných miest evidovaných približne desať VPM v kraji. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel voľných pracovných miest s vyžadovanými nižšími úrovňami EKR v Trnavskom kraji, a to 100 % z celkového počtu VPM v rámci kraja a sektora.

Pri rozbore voľných pracovných miest so strednými úrovňami EKR bol identifikovaný najvyšší počet VPM v Žilinskom kraji, kde ich počet dosiahol tri. V Košickom kraji boli na tejto vzdelanostnej úrovni EKR evidované dve VPM. Naopak, v Bratislavskom kraji predmetné VPM evidované neboli. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM so strednými úrovňami EKR v Košickom kraji, kde bol ich podiel 100 % z celkového počtu VPM v rámci sektora a kraja. Košický kraj bol nasledovaný Žilinským krajom, kde podiel VPM so strednými úrovňami EKR dosiahol 23 %.

Pri rozbore regionálnej distribúcie VPM z hľadiska úrovne EKR  bol identifikovaný najvyšší počet VPM s vyššími úrovňami EKR v Bratislavskom kraji, a to dve. Z relatívneho hľadiska bol najvyšší podiel VPM s vyššími úrovňami EKR v Bratislavskom kraji, kde bol ich podiel 67 % z celkového počtu VPM v rámci sektora v kraji. V Nitrianskom kraji sa voľné pracovné miesta v tomto sektore nenachádzali.

V sektore ťažba a úprava surovín, geológia sú na základe inzerovaných voľných pracovných miest najpočetnejšie nasledovné zamestnania:

  • Baník,
  • Pomocný pracovník vo výrobe,
  • Operátor stavebných strojov,
  • Ložiskový špecialista,
  • Mechanik, opravár elektrotechnických zariadení,
  • Prevádzkový zámočník (údržbár),
  • Strelmajster.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.