Úvodná správa o sektore ťažba a úprava surovín, geológia

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia

Sektor pozostáva z piatich divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2, a to: 05 Ťažba uhlia a lignitu, 06 Ťažba ropy a zemného plynu, 07 Dobývanie kovových rúd, 08 Iná ťažba a dobývanie, 09 Pomocné činnosti pri ťažbe. V rámci sektora malo v roku 2018 pracovné uplatnenie približne 7 tisíc zamestnancov, čo bolo približne 0,4 % z celkového počtu zamestnancov v hospodárstve SR. Podiel mužov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora bol približne 84 %, zastúpenie žien dosiahlo 16 %. Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 197 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 1 093 EUR.

Porovnanie podielu vekovej štruktúry zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora ťažba a úprava surovín, geológia v jednotlivých rokoch 2009 a 2018 (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia sa v rámci národného hospodárstva vyznačuje vysokým priemerným vekom zamestnaných osôb, t.j. podstatne výraznejším zastúpením vyšších vekových kategórií zamestnancov. Veková štruktúra je podobná ako situácia v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Grafické znázornenie vekovej štruktúry zamestnanosti v sektore malo za rok 2009 aj za rok 2018 tvar obrátenej pyramídy, pričom počas tohto obdobia došlo k značnému zvýšeniu podielu zamestnancov vo veku 50 a viac rokov na celkovom počte zamestnancov v sektore. Mladšie vekové kategórie do 40 rokov majú v rámci sektora najnižšie zastúpenie a ich podiel medzi rokmi 2009 a 2018 klesal. Uvedené skutočnosti indikujú, že sektor musí zvládnuť značnú výzvu súvisiacu s náhradou zamestnancov odchádzajúcich do dôchodku.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora ťažba a úprava surovín, geológia za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania (absolútny počet)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor je charakteristický najmä silným zastúpením mužov so stupňom vzdelania Vyučení, ktorých počet v roku 2018 dosiahol takmer 2,5 tisíc osôb. V porovnaní s celoštátnou štruktúrou zamestnanosti sa sektor ťažba a úprava surovín, geológia vyznačuje vyšším podielom pracovných príležitostí pre mužov so základným vzdelaním, na druhej strane je však podiel žien so základným vzdelaním na zamestnanosti v sektore výrazne nižší, ako v celom národnom hospodárstve. Taktiež podiel vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov je v celoštátnom porovnaní relatívne nízky. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa približne 10 % osôb (u žien 20 % z celkového počtu žien zamestnaných v sektore, u mužov 9 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore).

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora ťažba a úprava surovín, geológia za rok 2018 v členení podľa hlavných skupín odborov vzdelania (v %)

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, okrem zamestnancov so  základným vzdelaním, so stredným a vysokoškolským vzdelaním ukončeným pred rokom 1991

Väčšina zamestnancov v sektore nadobudla kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I, a to približne 58 %. Necelá pätina zamestnancov úspešne ukončila vzdelávanie v hlavnej skupine odborov vzdelania 3 Technické vedy a náuky II. Kvalifikáciu z hlavnej skupiny odborov vzdelania 6  Spoločenské vedy, náuky a služby I má približne 16 % zamestnancov sektora. Približne 4 %-né zastúpenie v sektore má hlavná skupina odborov vzdelania 4 Poľnohospodársko – lesnícke a veterinárne vedy a náuky, približne 3 % pripadajú na hlavnú skupinu 7 Spoločenské vedy, náuky a služby II.

Decilové rozpätie miezd zamestnancov v sektore ťažba a úprava surovín, geológia za rok 2018 v členení podľa hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08 (v EUR)

 Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V roku 2018 zarábala jedna desatina zamestnancov sektora v priemere mesačnú mzdu nižšiu ako 705 EUR v hrubom, na druhej strane mzdového rebríčka jedna desatina zamestnancov sektora zarábala viac ako 1 662 EUR mesačne. Obdobne ako v celom národnom hospodárstve, tak aj v rámci sektora, dosahovali najvyššie mzdy zamestnanci v hlavnej triede zamestnaní 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, ktorých mzdy sa však vyznačovali taktiež najväčšími rozdielmi v rámci hlavnej triedy zamestnaní. V ďalších hlavných triedach zamestnaní bola mzdová úroveň podstatne vyrovnanejšia, v priemere 1 673 EUR zarábali zamestnanci v hlavnej triede 2 Špecialisti, najnižšiu priemernú mzdu, a to na úrovni 812 EUR, mali zamestnanci v hlavnej triede 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.