Sektorovo špecifické ukazovatele

Za vypracovanie zoznamu špecifických ukazovateľov, ktoré charakterizujú kľúčové prvky sektora, spolu s ich komplexným vyhodnotením, sú zodpovední experti z radov členov Sektorovej rady. Východiskom pri určovaní jednotlivých špecifických ukazovateľov, je realizácia projektu Národná sústava povolaní (ďalej len „NSP“), v rámci ktorej boli vyhodnocované nasledujúce vybrané ukazovatele z odvetvia:

 • výroba hnedého uhlia a lignitu v mil. ton,
  • výroba vápencového tavidla, vápenca v mil. ton,
  • ťažba žiaruvzdorných materiálov v mil. ton,
  • export žiaruvzdorných materiálov v mil. ton,
  • ťažba kameniva, iných surovín ako sú napr. zeolity, bentonity v tisícoch ton,
  • ťažba vzácnych kovov v tonách,
  • ťažba nafty a zemného plynu v tonách a m³.

V SR predstavujú hlavné ťažobné komodity najmä hnedé uhlie a lignit, vápenec, dolomit, prírodné piesky, štrk, okruhliaky, lámaný kameň a pod. Výroba hnedého uhlia a lignitu, t. j. uhlia s výhrevnosťou < 23 865kJ/kg mokrej vzorky bez popola, dosiahla za rok 2014 v SR 2,19 mil. ton, a to pri medziročnom poklese o 6,8 %. Uvedené množstvo produkcie hnedého uhlia a lignitu malo v peňažnom vyjadrení hodnotu približne 113 mil. EUR.

Výroba vápencového tavidla, vápenca, iného vápenatého kameňa používaného na výrobu výrobkov z vápenca alebo cementu za rok 2014 mala v peňažnom vyjadrení hodnotu 22,74 mil. EUR, čo v naturálnom vyjadrení predstavovalo 4,33 mil. ton. Výroba dolomitu dosiahla za rok 2014 hodnotu 5,24 mil. EUR, v naturálnom vyjadrení 857,24 tis. ton.

Čierne uhlie, ropa, zemný plyn, železné rudy, ako aj lignit predstavujú dôležité dovozné položky, ktoré vstupujú do výrobných procesov v ďalších sektoroch národného hospodárstva, najmä chémie a farmácie; hutníctva, zlievarenstva, kováčstva; energetiky, plynu, elektriny. Hodnoty dovozu týchto dôležitých komodít do SR mnohonásobne prevyšujú hodnotové vyjadrenie ich vývozu.

Mimoriadne významnú komoditu predstavuje ropa, ktorej dovoz za rok 2014 dosiahol hodnotu 2,93 mld. EUR, a to pri medziročnom poklese o 14,2 %. Zemný plyn dosiahol hodnotu dovozu 1,73 mld. EUR, a to pri poklese o 32,7 %. Železné rudy boli dovezené v hodnote 436,95 mil. EUR, s medziročným poklesom o 11,1 %.

Dovoz čierneho uhlia za rok 2014 predstavoval 333,12 mil. EUR, pričom medziročne poklesol o 9,9 %. Dovoz lignitu mal hodnotu 32,91 mil. EUR, a to pri náraste o 10,1 %.

V prípade chemických a hnojivových minerálov hodnota vývozu kontinuálne od roku 2011 presahuje hodnotu dovozu. Za rok 2014 boli dovezené minerály za 5,38 mil. EUR (pokles o 0,7 %) a vyvezené za 13,28 mil. EUR (nárast o 14,7 %).

Vyššie uvedené informácie sektorového charakteru boli spracované zo zdroja Štatistického úradu SR – databáza SLOVSTAT, databáza DATAcube, Štatistická ročenka SR 2014 a z vlastných zdrojov spracovaných Realizačným tímom SRI.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.