Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Transformácia výrobkov, služieb a realizovaných procesov

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor ťažba a úprava surovín, geológia, ktorý produkuje vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na účely ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

  • Ťažba uhlia a lignitu,
  • Ťažba ropy a zemného plynu,
  • Dobývanie kovových rúd,
  • Iná ťažba a dobývanie,
  • Pomocné činnosti pri ťažbe.

Transformácia výrobkov, služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne EKR.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR v rokoch 2017 a 2021 v sektore ťažba a úprava surovín, geológia
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, najvýraznejšia zmena v štruktúre sektorovo špecifických zamestnancov nastala na strednej úrovni EKR, kde prišlo k zníženiu podielu sektorovo špecifických zamestnancov o cca 1,7 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov s vyššou úrovňou EKR sa zvýšil o 1 p. b.

V roku 2017 predstavovali v sektore ťažba a úprava surovín, geológia sektorovo špecifickí zamestnanci s nižšou úrovňou EKR podiel cca 7,1 %. Najpočetnejšou skupinou boli zamestnanci so strednou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 73,6 %. Zamestnancov s vyššou úrovňou EKR bolo v tomto roku 19,3 %.

Následne, t. j. v roku 2021, bol podiel zamestnancov s nižšou úrovňou EKR cca 7,8 % z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov. Stredná úroveň EKR bola v tomto roku evidovaná u 71,9 % zamestnancov z daného sektora. Zamestnanci disponujúci najvyššími zručnosťami a kompetenciami, t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 20,3 %-ný podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore ťažba a úprava surovín, geológia
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore ťažba a úprava surovín, geológia za rok 2021 boli zamestnanci vo veku 50 a viac rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov predstavoval cca 48,7 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo pomerne výrazné zvýšenie o cca 9,3 p. b. Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 30 až 49 rokov. Ich podiel v sledovanom časovom rozmedzí poklesol a v roku 2021 predstavoval 43,6 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 29 rokov, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 v tejto vekovej skupine dosiahlo 5,6 p. b., a to na konečných 7,7 %.

Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 2017 a 2021 v sektore ťažba a úprava surovín, geológia
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia zmena na úrovni 674 EUR v zamestnaní Majster (revírnik) elektroúdržby v ťažobnom priemysle. Druhé najvyššie zvýšenie miezd v sektore ťažba a úprava surovín, geológia bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania Strojník briketárne, kde príslušný nárast predstavoval 588 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Majster (revírnik) strojnej údržby v ťažobnom priemysle, a to so zvýšením mzdy v priemere o 578 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach Tunelár (o 545 EUR) a Banský geológ (o 513 EUR).

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas sledovaného obdobia v sektore ťažba a úprava surovín, geológia najvýraznejšie zvýšenie mzdy v zamestnaní Hydrogeológ, a to o 795 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Banský geológ, kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 736 EUR. Mzdový nárast vo výške 621 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovín. V zamestnaní Strojník briketárne išlo o 620 EUR.

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach:

  • Riadiaci pracovník (manažér) v ťažobnom priemysle,
  • Hydrogeológ,
  • Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovín.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.