Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov

Prehľad kľúčových odborov vzdelávania v sektore ťažba a úprava surovín, geológia

Pre daný odbor sú v súčasnosti platné tri stredoškolské študijné odbory, z ktorých jedine študijný odbor Geológia, geotechnika a enviromentalistika študuje cca 10 žiakov v Spišskej Novej Vsi. Okrem toho prebieha experimentálne overovanie študijného programu Technik mineralurg v Revúcej. Preto pri výbere zamestnancov sa zamestnávatelia orientujú na iné študijné odbory, ktoré sa dajú využiť.         

Najviac zamestnancov v sektore ťažba a úprava surovín, geológia malo v roku 2018 vyštudovaný odbor vzdelávania 2466 Mechanik opravár. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 294 žiakov denného štúdia. V SR príde v období rokov 2019 – 2024 na trh práce celkovo 246 – 346 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelávania, pričom približne 1 % absolventov sa uplatňuje v sektore ťažba a úpravu surovín, geológia. Najviac absolventov tohto odboru vzdelávania príde na trh práce v roku 2020. Približne 12 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelávania 2466 Mechanik opravár. 

Druhým kľúčovým odborom vzdelávania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 2413 Mechanik strojov a zariadení. V školskom roku 2017/2018 v tomto odbore študovalo 1 178 žiakov denného štúdia. V období rokov 2019 – 2024 príde na trh práce celkovo 1 311 – 1 511 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelávania, pričom sa očakáva, že približne 1 % z nich sa uplatňuje v sektore ťažba a úprava surovín, geológia. Najviac absolventov príde na trh práce v roku 2020. Približne 4 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelávania 2413 Mechanik strojov a zariadení.

Počet žiakov v kľúčových odboroch vzdelávania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období 2019-2024 a ich uplatnenie v sektore ťažba a úprava surovín, geológia

Očakávané trendy v potrebe dopĺňania pracovných síl v sektore ťažba a úprava surovín, geológia období 2019-2024

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v období 2019 – 2024

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Vysvetlivky: Dodatočná potreba pracovných síl je súčet expanzného dopytu po pracovných silách a nahradzujúceho dopytu po pracovných silách. Dodatočná potreba zamestnancov v budúcnosti predstavuje požiadavku na doplnenie pracovných síl na pracovné miesta, ktoré nebude možné obsadiť zo zamestnaných osôb v súčasnosti. 

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v období 2019 – 2024

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 Vysvetlivky: Nahradzujúci dopyt predstavuje pracovné miesta, ktoré sú uvoľňované v dôsledku odchodu zamestnancov z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku).Expanzný dopyt je rozdiel medzi vzniknutými a zaniknutými pracovnými miestami, ktorý je vyjadrený očakávaným rastom zamestnanosti.

Celková dodatočná potreba v sektore ťažba a úprava surovín, geológia bude do roku 2024 na úrovni približne 1 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2024 a najmenej v roku 2019. 

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. V období rokov 2019 – 2024 na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí bude dominovať náhrada pracovných síl. Najvyššia náhrada pracovných síl v sektore ťažba a úprava surovín, geológia sa očakáva v roku 2024.  

V nasledujúcich dvoch tabuľkách sú zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore ťažba a úprava surovín, geológia, pričom v druhej tabuľke sú vybrané zamestnania špecifické pre sektor. 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore ťažba a úprava surovín, geológia sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 7222002 Prevádzkový zámočník (údržbár). Sektor ťažba a úprava surovín, geológia bude do roku 2024 dodatočne potrebovať približne 32 – 132 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2024 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 2 834 – 3 034 pracujúcich, pričom 69 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.  

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 8342001 Operátor stavebných strojov, v nasledujúcej tabuľke je to 8112007 Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín, v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 1 223 – 1 423 osôb, pričom v sektore do roku 2024 bude potrebné doplniť približne 9 – 109 osôb.

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt podľa zamestnaní SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore ťažba a úprava surovín, geológia 

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre daný sektor s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore ťažba a úprava surovín, geológia 

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore ťažba a úprava surovín, geológia medzi dodatočnou potrebou pracovných síl a počtom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2019-2024

Problém je, že sa nevyučujú študijné odbory skupiny č. 21 a preto je to len z pohľadu toho, ktoré skupiny študijných odborov sa účelovo uprednostňujú, nakoľko je tu predpoklad rýchlej rekvalifikácie.

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v období 2019-2024

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v sektore ťažba a úprava surovín, geológia sa očakáva v zhluku zamestnaní STROJÁRSTVO (SŠ). V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 44 tisíc osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2024 príde na trh práce približne 15 800  absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku STROJÁRSTVO (SŠ) v sektore ťažba a úprava surovín, geológia sa v rozmedzí rokov 2019 – 2024 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 200 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelávania možno očakávať, že v sektore ťažba a úprava surovín, geológia sa uplatňuje približne 100. Do roku 2024 v tomto zhluku sa teda očakáva nedostatok absolventov v sektore ťažba a úprava surovín, geológia.

Príklad zamestnaní SK ISCO-08 zo zhluku zamestnaní STROJÁRSTVO (SŠ) 

Príklad odborov vzdelávania v zhluku korešpondujúcich odborov vzdelávania 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.