Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia

Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divíziu ekonomických činností 05 Ťažba uhlia a lignitu, ďalej divíziu 06 Ťažba ropy a zemného plynu, divíziu 07 Dobývanie kovových rúd, ako aj divízie 08 Iná ťažba a dobývanie a 09 Pomocné činnosti pri ťažbe.

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora ťažba a úprava surovín, geológia za roky 2009 a 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore ťažba a úprava surovín, geológia patril v roku 2018 do vekovej skupiny 55 až 59 rokov nasledovanej vekovými skupinami 50 až 54 rokov a 45 až 49 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 35 až 39 rokov. Podiel zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 50 až 54, 55 až 59 a 45 až 49 rokov.  Pri ženskom rode dominovali zamestnankyne z vekových skupín  55 až 59, 45 až 49 a 50 až 54 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 50 až 54 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 19,9 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s podielom 20,8 % najpočetnejšia veková skupina 55 až 59 rokov. Sektor sa na základe porovnania početnosti vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje evidentným starnutím ľudských zdrojov.

Zamestnanosť v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v členení podľa  celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia tvorí 0,37 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v národnom hospodárstve SR, čím sa radí medzi najmenšie sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 84 % a na základe toho možno skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje vysokou maskulinitou. Najvyšší počet zamestnancov v tomto sektore je v Trenčianskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne 3,4 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Trenčianskom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Nitrianskom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 0,1 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza v Nitrianskom kraji, čo platí rovnako aj pre ženy. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Trenčianskom kraji, a to na úrovni 1,59 % z celkového počtu zamestnancov v danom kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Nitrianskom kraji, a to len 0,04 %. Regionálna distribúcia zamestnancov podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 89 %, je v Banskobystrickom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore je v Nitrianskom kraji, a to 30 %.

V sektore ťažba a úprava surovín, geológia patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Baníci a lámači; Vodiči nákladných automobilov a kamiónov; Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci; Operátori zariadení na spracovanie nerastov; Mechanici, opravári poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení; Chemickí špecialisti; Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva a Majstri (supervízori) v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a geologickom prieskume. Počet zamestnancov v tomto sektore sa pri desiatich najpočetnejších podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 0,2 tis. do 1,4 tis. zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora ťažba a úprava surovín, geológia z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018

Poznámka: Údaje za Vysokoškolské – 3. stupeň a Vyššie odborné vzdelanie nie je možné publikovať pre ich dôverný charakter.
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-0

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore ťažba a úprava surovín, geológia za rok 2018 dosahuje hodnotu 1 197 EUR, čo predstavuje 103 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 1 093 EUR, čo je 118 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v celom národnom hospodárstve SR. V sektore ťažba a úprava surovín, geológia dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské – 2. stupeň, a to 1 872 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Úplné stredné všeobecné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 1 055 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej maximum, a to 1 541 EUR, evidované pri rovnakom stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania, ako pri priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej  mzdy je 878 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Najvyšší podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 97 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Vyučení s maturitou. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Vysokoškolské – 2. stupeň je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 82 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.