Dynamika úrovne a špecializácie zručností sektorovo špecifických pracovných síl v rokoch 2019 a 2021

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú sektor ťažba a úprava surovín, geológia nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

 • Ťažba uhlia a lignitu,
 • Ťažba ropy a zemného plynu,
 • Dobývanie kovových rúd,
 • Iná ťažba a dobývanie,
 • Pomocné činnosti pri ťažbe.

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia sa svojou veľkosťou radí medzi menšie sektory. K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 0,4 %-ný podiel na úhrnnej zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 sa tento podiel zvýšil približne o 0,1 p. b. Osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci graf.

Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR v rámci sektora ťažba a úprava surovín, geológia k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia bol charakteristický približne 26 %-ným (viac ako 1 300 osôb) zastúpením Trenčianskeho kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR, takmer 22 % sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Bratislavskom kraji, nasledovanom Banskobystrickým a Košickým krajom. Medzi regiónmi najnižšie podiely sektorovo špecifických zamestnancov vykázali k 31. 12. 2021 Nitriansky a Prešovský kraj.

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

 • Baník,
 • Vŕtač,
 • Strojník ťažného stroja v bani,
 • Tunelár.

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný nárast počtu sektorovo špecifických zamestnancov v zamestnaniach:

 • Strelmajster,
 • Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov,
 • Pomocný lámač,
 • Lamač,
 • Banský elektromechanik,
 • Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín,
 • Dopravný dispečer v ťažobnom priemysle,
 • Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok,
 • Ložiskový špecialista,
 • Banský geológ.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v piatich krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, kde dosiahla približne 65 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola v Nitrianskom kraji, a to cca 34 %. V opačnom spektre sa nachádzal Bratislavský kraj, kde bola najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti, a to necelé 2 %. Nízka hodnota sledovaného ukazovateľa bola aj v Trnavskom kraji, a to cca 11 %.

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané najmä v hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení, a to približne o 60 osôb. Ďalšie informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka.

Zamestnania s najvýraznejším nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
139Baník
215Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín
35Banský elektromechanik
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sledovanom období bolo zaznamenané zníženie počtu UoZ s predchádzajúcou praxou v zamestnaniach z hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, ktorí boli úspešne umiestnení na trhu práce v iných sektoroch, a to osobitne v rámci transformácie regiónu Horná Nitra. Podrobnejšie údaje sú uvedené v tabuľke nižšie.

Zamestnania s najvýraznejším poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1-176Pomocný pracovník v ťažobnom priemysle
2-15Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín
3-11Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zhrnutie: Sektor ťažba a úprava surovín, geológia sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 0,4 %-ným podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom počas obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 bol zaznamenaný nárast približne o 0,1 p.b. Z regionálneho aspektu sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Trenčianskom, Bratislavskom a Banskobystrickom kraji. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 približne 1 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 21 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 znížil približne o 130 osôb, a to najmä v hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, ktorí boli úspešne umiestnení na trhu práce v rámci transformácie regiónu Horná Nitra. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore ťažba a úprava surovín, geológia bolo v Prešovskom, Košickom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.