Situácia v sektore je veľmi zložitá – 11. rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

30.09.2022

Jedenáste rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu sa konalo prezenčne v zariadení Slovenskej akadémie vied v Smolenickom zámku dňa 29.- 30. septembra 2022. Rokovania sa zúčastnilo 13 z 21 členov sektorovej rady vrátane predsedu, garanta a tajomníka, čo predstavuje približne 62 % účasť. Tém na rokovaní bolo hneď niekoľko – aktuálna situácia v sektore, informácia o Národnom projekte Systém overovania kvalifikácií, informácie o rokovaní pracovnej skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu, hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorovej rady, budúcnosť sektorovej rady.

Na rokovaní vystúpili Ing. Anna Košinárová (Slovenské magnezitové závody), Ing. Anna Oravcová (Hornonitrianske bane Prievidza), JUDr. Ing. Vladimír Nárožný (Slovenská Banská) a Ing. Peter Šefara (NAFTA), ktorí informovali o aktuálnej situácii v sektore.  Situácia v ťažobných spoločnostiach je zložitá. Z dôvodu vysokého rastu cien elektrickej energie a plynu hrozí obmedzenie výroby a v niektorých prípadoch aj hromadné prepúšťanie. Hornonitrianske bane Prievidza pokračujú, aj napriek zložitej situácie s energiami, v uzatváraní banského diela. Uzatvorenie banskej činnosti je naplánované na koniec roka 2023. Spoločnosť NAFTA má naplnené zásobníky na 80 %. Energie majú zakontrahované na rok 2023, ale majú problém s plynom a emisiami. Mgr. Andrej Lasz z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy hovoril o zastropovaní cien elektrickej energie a plynu. Vláda na tom intenzívne pracuje a v najbližšom čase predstaví opatrenia verejnosti. Ing. Matej Puzder, PhD. MBA informoval o Národnom projekte Systém overovania kvalifikácií a o predĺžení projektu do septembra 2023. Predseda sektorovej rady informoval o rokovaní pracovnej skupiny Rady vlády SR pre Odborné vzdelávanie a prípravu.

Tajomník poďakoval všetkým prítomným členom sektorovej rady za participáciu na schvaľovaní revidovaných národných štandardov zamestnaní. Uvedené revízie boli zamerané  na doplnenie chýbajúcich inovácií. Ďalej uviedol, že bol vytvorený finálny výstup rankingu poskytovateľov vzdelávania. Projektová manažérka informovala o hodnotení funkčnosti a efektívnosti sektorových rád. Následne spolu s garantom Mgr. Andrej Laszom prítomných informovali o budúcnosti sektorovej rady.

Na záver sa tajomník všetkým prítomným poďakoval za veľmi dobrú spoluprácu na projekte Sektorovo riadené inovácie k efektívnemu trhu práce v SR. Sektorová rada vyprodukovala za svoje pôsobenie niekoľko kvalitných materiálov napr. Sektorovú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov, vypracovala 51 národných štandardov zamestnaní a zapájala sa do rôznych aktivít.

Na druhý deň ráno sa vybraní členovia Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu zúčastnili exkurzie podzemného zásobníka zemného plynu spoločnosti NAFTA v Gajaroch.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.